1.21.2008

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných

změn a doplnění

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla1) a jejich

přípojná vozidla1) (dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li

používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnost1a) (dále jen „podnikání“)

nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí

příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle

zvláštního právního předpisu1b). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou

předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun nad 3,5 tuny určená

výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

(2) Předmětem daně nejsou

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, 1c) jakož

i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle

zvláštního právního předpisu,1c)

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)

§ 3

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako

kategorie L 1) a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu za předpokladu, že ujedou pro

tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve

zdaňovacím období,

d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou

mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4

odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky, vozidla požární ochrany vozidla

bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla

zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a

energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve

znění pozdějších předpisů

1a) § 2 obchodního zákoníku.

§ 7 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 18 odst. 3 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.

2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb. , o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.

2a) § 1 odst. 1 zákona č.361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

2

zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) zapsanými v technickém

průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená zvláštním zvukovým výstražným

zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) je rozhodné jejich označení v

technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),

e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače

silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která

jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s

výjimkou osobních automobilů,

f) vozidla na elektrický pohon.

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou

hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo

stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového

benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

§ 6

Sazby daně

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu

motoru

do 800 cm3 1200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč

nad 3000 cm3 4200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti

1 náprava

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t 2700 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč

nad 3,5 t do 5 t 5400 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6900 Kč

nad 6,5 t do 8 t 8400 Kč

3c) § 41 zákona č. 361/2000 sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.

§ 2 nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, kterámohou být vybavena zvláštním

zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3

nad 8 t 9600 Kč

2 nápravy

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t 2400 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč

nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč

nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč

nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč

nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč

nad 11 t do 12 t 10800 Kč

nad 12 t do 13 t 12600 Kč

nad 13 t do 14 t 14700 Kč

nad 14 t do 15 t 16500 Kč

nad 15 t do 18 t 23700 Kč

nad 18 t do 21 t 29100 Kč

nad 21 t do 24 t 35100 Kč

nad 24 t do 27 t 40500 Kč

nad 27 t 46200 Kč

3 nápravy

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč

nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč

nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč

nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč

nad 11 t do 13 t 8400 Kč

nad 13 t do 15 t 10500 Kč

nad 15 t do 17 t 13200 Kč

nad 17 t do 19 t 15900 Kč

nad 19 t do 21 t 17400 Kč

nad 21 t do 23 t 21300 Kč

nad 23 t do 26 t 27300 Kč

nad 26 t do 31 t 36600 Kč

nad 31 t do 36 t 43500 Kč

nad 36 t 50400 Kč

4 nápravy

a více náprav

do 18 tun 8400 Kč

nad 18 t do 21 t 10500 Kč

nad 21 t do 23 t 14100 Kč

nad 23 t do 25 t 17700 Kč

nad 25 t do 27 t 22200 Kč

nad 27 t do 29 t 28200 Kč

nad 29 t do 32 t 33300 Kč

nad 32 t do 36 t 39300 Kč

nad 36 t 44100 Kč.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v

technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití

osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele)

výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1,

která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v

rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní

povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla

nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem

(akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované

předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice

96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice

98/77/ES), se sazba daně snižuje o 40 % do 31. 12. 2007. U jednoho vozidla nelze použít

současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(7) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla

nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem

(akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší

úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102,

směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské

komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy

Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 48 % do 31. 12.

2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a

odstavce 5.

(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31.prosince 1989 se sazba daně podle

odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.

(9) Snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo

tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel

splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.“.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu

následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu

následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně

vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po

72 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby

daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v

kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla

se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.

Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 2002, jejichž

provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení

sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci

vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5

registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu,

v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do

31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o

100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s

největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou

používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž

plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí

potřeby a jsou-li používána

a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání1b),

b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel3e),

nebo

c) fyzickými osobami .

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48% u nákladních vozidel včetně

tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a

více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije

současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.“.

§ 10

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října

a 15. prosince.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý

kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v

rozhodném období.

(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2

anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního

automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.

(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející

kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince

jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3, pokud splní podmínky pro

nárok na osvobození.

(6) Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst.

10, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti

nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

(6) (7) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle

jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst.1.

________________________

3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ “.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

6

§ 15

Daňové přiznání

(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1,

nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to

(2) i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce

nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně

osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 písm. a) a b). Je-li daňové přiznání podáno na

technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje

poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.

(3) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a

zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání

může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh,

přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu

daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.

(3) Poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun

určeného výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1), s kterým nepodnikají, nepoužívají jej při

samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu

vozidla), ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby, nepodávají daňové přiznání, nemají-li

daňovou povinnost u dalšího vozidla

(3) Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9,

nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.

§ 17

(1) Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění

tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená

výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1).

(2) (1) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak,

než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.

(3) (2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České

republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném

rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 7a)

a) provést úpravu sazeb daně,

b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci

vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]