1.19.2012

Změny v platbě zdravotního pojištění OSVČ


18.1.2012, Zdroj: VZP

Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 697 Kč...
Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 697 Kč místo dosavadních 1 670 Kč, mění se ale i maximální vyměřovací základ.
Od 1. 1. 2012 se zvyšuje nejen minimální, ale i maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také maximální vyměřovací základ zaměstnanců. Tyto vyměřovací základy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů zůstává stejný, neboť je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Z téhož důvodu se nemění pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) – činí nadále 1 080 Kč. Stejný jako v roce 2011 zůstává vyměřovací základ pro platbu pojistného státem; stát za "své" pojištěnce hradí pojistné ve výši 723 Kč.
Minimální vyměřovací základ OSVČ
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 697 Kč.
Zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než 1 697 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.
Maximální vyměřovací základ OSVČ
Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2012 částka 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 tedy bude činit 1 809 864 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2011.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 ve výši 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance.
U OSVČ, které byly v roce 2011 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2011 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.
Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Od 1. 1. 2012 se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem (stejně jako v roce 2011) ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2012 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.
Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]