12.28.2008

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí
23. prosince 2008 Novela zákona


zrušuje osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu 15 let,
zrušuje osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení (dále jen „zateplení“) zákona o dani z nemovitostí, které je podle § 9 odst. 1 písmeno r) poskytováno na dobu 5 let.
vyjímá z místního koeficientu upraveného ustanovením § 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.
Zrušení nároku na osvobození novostaveb a bytů

již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout, od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008.
Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), od 1.1.2013 nelze již osvobození poskytnout, od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008.
Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné.

Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu

již od zdaňovacího období 2009 se místní koeficient v zákoně o dani z nemovitostí nebude vztahovat na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Vynětí těchto pozemků z místního koeficientu však neznamená, že u nich bude nulová daňová povinnost. Uvedené pozemky budou zdaňovány sazbou daně podle zákona o dani z nemovitostí, jako tomu bylo doposud.
pokud obec stanovila pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou, není ji třeba v souvislosti s touto novelou měnit ani rušit.

Pro informaci přikládáme:
Příslušná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., se zapracovanými změnami.

Platné znění části zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn

§ 9
Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
g) zrušeno
r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,

§ 12
Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]