2.01.2008

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
28.1.2008, Zdroj: Česká daňová správa
V čem se liší tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ za zdaňovací období 2007 oproti roku 2006?

Pro zdaňovací období 2007 byl vydán nový vzor tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5459 MFin 5490 - vzor č. 13) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 - vzor č. 12).

Termín podání na FÚ je 20. února 2008.

Nejdůležitější změny:

Na Řádek 05 Vyúčtování (počet zaměstnanců) se již neuvádí, tak jako v minulých letech, počet zaměstnanců, kteří patří do evidenčního počtu pracovníků podle výkazu ČSÚ P3-04 a dále počet zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale „počet zaměstnanců podle mzdových listů" k poslednímu dni každého kalendářního měsíce roku 2007. Tato změna byla provedena z důvodu transparentnosti, aby bylo zřejmé, že do tohoto počtu jsou zahrnuty i zaměstnanci s příjmy zdaněnými srážkou podle zvláštní sazby daně (viz. § 38j odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Řádek 06 byl rozšířen o dodatečné opravy podle § 38i ZDP. Jedná se o opravy provedené podle § 38i odst. 1 ZDP (vrácené přeplatky z chybně sražené vyšší daně či zálohy) a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 ZDP týkající se chybně poskytnuté slevy na dani. Ve Vyúčtování za zdaňovací období 2007 se na řádek 06 promítnou všechny, tedy i chybně vyplacené přeplatky na dani z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2006, které byly zaměstnanci dodatečně sraženy podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 ZDP v průběhu běžného období Vyúčtování. Připomínáme plátcům daně, že tyto dodatečné opravy plátce zároveň uvede do Přílohy č. 3 Vyúčtování.

Řádek 06a týkající se úhrnu doplatků na daňovém bonusu z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období byl taktéž rozšířen o dodatečné opravy, a to o opravy provedené podle § 38i odst. 4 a 5 zákona. Tyto dodatečné opravy plátce zároveň uvede do Přílohy č. 4 Vyúčtování.
V Části I., došlo ke změně u sloupců:

Sloupec 4: byl rozšířen o „doplatky na daňovém bonusu" za předcházející zdaňovací období a zároveň se již ve sloupci 4 neuvádějí pouze částky které byly odvedeny, ale jedná se o částky dodatečně sražené nebo vybrané podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 ZDP, které „měly být odvedeny" v období, za které se podává Vyúčtování.

Vzhledem ke značné chybovosti ze strany plátců daně byla v Pokynech ke sloupci 5b vložena nová poznámka: „Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 ZDP, tato oprava se promítne do sloupce 5b v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění, přičemž částka ve sloupci 5b nesmí být menší než 0 Kč".

Sloupec 6: byl rozšířen o dodatečně vyplacené doplatky na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období. Zároveň se zde neuvádějí pouze částky, o které byl snížen odvod záloh, ale „veškerý úhrn" ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období, kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování. Do úhrnu uvedených přeplatků se však neuvádějí částky, které byly plátci daně na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u finančního úřadu.

Zároveň upozorňujeme na novou poznámku ke sloupcům 4 a 6 týkající se dodatečných oprav doplatků na daňovém bonusu. Jedná se o případy, kdy plátce daně v průběhu zdaňovacího období 2007 provede dodatečnou opravu doplatků na daňovém bonusu, který se týká ročního zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2005. Tyto dodatečné opravy doplatku na daňovém bonusu (jakož i veškeré opravy na poskytnutých měsíčních daňových bonusech) se zároveň uvádějí v Příloze č. 4 Vyúčtování.

Sloupec 7: Do sloupce se již neuvádí, tak jako dosud, úhrn částek daně, daňového bonusu a příslušenství, předepsaných rozhodnutím finančního úřadu, které byly odvedeny, ale nově „které měly být odvedeny".

V Části II. pak byly pouze doplněny některé odkazy na sloupce v Části I. Připomínáme však plátcům daně, že pokud na řádku 9 v Části II., který slouží pro výpočet přeplatku nebo nedoplatku na dani, na zálohách na daň a na příslušenství, se na celkovém přeplatku podílí i daňový bonus, má plátce daně možnost pro jeho poukázání uplatnit u správce daně postup podle § 35d ZDP, a to pouze na předepsaných tiskopisech Ministerstva financí [pozn. pokud se jedná o měsíční daňové bonusy, pak plátce daně musí požádat o každý měsíc samostatně, nelze na jedné žádosti (tiskopis 25 5241 MFin 5241) uplatňovat více měsíců].Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]