2.22.2008

Nesoulad termínu podání přehledu OSVČ a termínu platby doplatku pojistného na zdravotní pojištění
14.2.2008 , Zdroj: VZP
Termíny pro podání přehledů u zdravotního a sociálního pojištění se sjednotily, takže oba stačí podat na konci dubna. Doplatek na zdravotní pojištění za ukončený rok se ale musí zaplatit jako dřív do osmi dnů po podání daňového přiznání, a ne do osmi dnů po podání přehledu.

Nesoulad termínu podání přehledu OSVČ o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné a termínu platby doplatku pojistného na zdravotní pojištění opravdu existuje. Přinesla ho novelizace zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, platná od 1. ledna 2008. Ta je zahnuta v rozsáhlém zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jako jeho článek LXVI. Bohužel tak snaha zákonodárců zjednodušit nutnou administrativu osobám samostatně výdělečně činným zůstala v půli cesty. Pro vypočítání správné výše pojistného na zdravotní pojištění za rok 2007 (a tedy případného doplatku) si bude podnikatel muset tak jako tak vyplnit zmiňovaný přehled. A když už pojistné podle formuláře vypočítá, může jistě rovnou vyplnit všechny kolonky přehledu a doručit ho své zdravotní pojišťovně.

Podle nové právní úpravy je OSVČ povinna předložit zdravotním pojišťovnám přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Shodně byl již dříve stanoven termín pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení. Daňové přiznání se podává do 31. března, takže na oba přehledy má nyní podnikatel čas do 30. dubna. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, nadále musí zdravotní pojišťovně přehled odevzdat do 8. dubna. Zde ke změně termínu nedošlo.

Termín pro zaplacení doplatku pojistného na zdravotní pojištění nebyl zmiňovanou novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění změněn. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je tedy nadále splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Tzn. že při podání daňového přiznání např. 14. ledna bude doplatek splatný do 22. ledna přesto, že termín pro podání Přehledu bude až 30. 4. 2008. Naopak u sociálního pojištění, tj. u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, existuje návaznost na termín podání přehledu - doplatek pojistného je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být provedeno roční vyúčtování.

Připomínáme ještě, že osobám samostatně výdělečně činným, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, byla novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uložena nová povinnost. Skutečnost, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2007 byla osoba samostatně výdělečně činná povinna do osmi dnů po podání daňového přiznání za zdaňované období předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání. Ve stejném termínu byl splatný doplatek rozdílu mezi zálohami na pojistné na zdravotní pojištění a skutečnou výší pojistného vypočteného z celoročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]