2.29.2008

Zákon o drobném podnikání


v současné době probíhá na stránkách Evropské komise veřejná konzultace k dokumentu Small Business Act (česky nazýváno Zákon o drobném podnikání). Small Business Act by se měl stát komplexním dokumentem sjednocujícím principy a konkrétní opatření, která alespoň rámcově zjednoduší a vylepší podmínky MSP, a tím přispějí ke stimulaci jejich rozvoje a konkurence-schopnosti ve světě. K jeho schválení Evropskou komisí by mělo dojít v červnu 2008. Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či dobou působení MSP na trhu. Pozitivní diskriminace malých a středních podniků musí být implementována správně, nestačí ji pouze deklarovat. Malým a středním podnikům je třeba poskytnout příležitosti, jak ji využít, a to např. prostřednictvím opatření zajišťujících jejich přístup k veřejným zakázkám, a tedy dalším kapitálovým zdrojům pro růst, inovace a jejich produktivitu. Koncept pozitivní diskriminace MSP musí být vnímán jako průřezový a přijímaná opatření na úrovni EU nesmí ztěžovat podnikatelské prostředí MSP. Small Business Act by měl vést k tomu, že principy „think small first“ – „mysli nejdříve na malé“ budou zahrnuty průřezově do všech relevantních politik, což přispěje k ulehčení podnikání v rámci EU a růstu konkurence-schopnosti evropské ekonomiky.

Další informace a dotazník v českém jazyce – vyplněný dotazník zasílejte, prosím, na eu@komora.cz

Dotazník v anglickém jazyce – dotazník bude automaticky zaslán na Evropskou komisi

Mgr. Marta Vojtová
Oddělení evropských záležitostí
Odbor zpracování informací
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]