11.13.2007

informace o jednotlivých změnách zákona o DPH podle oblastí, ve kterých dochází ke změnám

 1. Zákonem č. 261/2007 Sb. ze dne 19. září 2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl v části čtvrté novelizován také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"). Tento zákon byl publikován dne 16. října 2007 v částce 85 Sbírky zákonů. Účinnost změn v zákoně o DPH je od 1. ledna 2008.

  Změny zákona o DPH představují tyto okruhy změn a doplňků zákona:

  1. Skupinová registrace
   Tyto změny a doplňky jsou implementací článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES, podle kterého může každý členský stát považovat za jedinou osobu povinnou k dani osoby, které jsou usazeny na území tohoto členského státu a které jsou sice právně nezávislé, ale navzájem jsou úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.
   Vytvoření skupiny je dobrovolné a její rozsah záleží na vůli osob, které se účastní na skupině. Skupinou se pro účely zákona o DPH rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Součástí skupiny mohou být pouze ty jejich části, které jsou umístěny v tuzemsku.
   Spojenými osobami se pro účely zákona o DPH rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.
   Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.
   Členy skupiny jsou právnické a fyzické osoby, mohou jimi být i osoby nepovinné k dani resp. osoby, které nejsou plátci daně. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny.

   Osoby, které si zvolí skupinovou registraci, nebudou muset uplatňovat DPH za plnění poskytovaná v rámci skupiny a budou podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení společně za celou skupinu. Každý člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc.
   Za skupinu jedná její zastupující člen, kterého si členové skupiny určí v přihlášce k registraci. Skupinová registrace zakotvuje společnou a nerozdílnou odpovědnost členů skupiny za povinnosti skupiny plynoucí z daňových zákonů, kterými se rozumí povinnosti podle zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Zákon dále upravuje postup v případě zrušení či změny skupinové registrace.
   Novela zákona o DPH se z hlediska skupinové registrace dotýká § 4 odst. 1 písmene s), § 5 odst. 1, § 5a, 5b a 5c, § 28 odst. 11, § 93a, § 95a, § 99 odst. 11, § 100 odst. 5, § 101 odst. 2, § 106a a § 107 odst. 3.

   První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009, pokud bude přihláška k registraci podána nepozději do 31.10.2008.
  2. Změna týkající se snížené sazby daně, určení platné sazby DPH, závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
   • Od 1. 1. 2008 se mění snížená sazba daně z 5 % na 9 %, tato změna se dotýká § 37 odst. 1, § 37 odst. 2 , § 38 odst. 4 a § 47 odst. 1 písm. b) zákona o DPH.
   • V § 47 odst. 1 je doplněn text, který stanovuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň, tj sazba platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo v případě přijetí platby před datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí platby,
   • Nový § 47a umožňuje od 1.1.2008, aby jakákoliv osoba požádala o závazné posouzení správné sazby DPH, závazné posouzení bude vydávat Ministerstvo financí a bude zpoplatněno částkou 10 000,- Kč.
  3. Sazba daně u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení
   Tuto problematiku řeší § 4 odst. 1 písm. za), § 48 a § 48a.

   V § 4 odst. 1 písm. za) je uvedena definice bytového a rodinného domu a bytu pro účely uplatnění sazby daně jak podle § 48, tak i podle § 48a.

   V § 48 je stanoveno, že snížená sazba daně se uplatní u změny dokončené stavby bytového a rodinného domu nebo bytu, a to vč. příslušenství, stejně tak i u oprav těchto staveb. Na tyto služby se snížená sazba daně uplatní bez rozdílu, zda se jedná o stavbu odpovídající definici stavby pro sociální bydlení nebo jinou stavbu pro bydlení, musí však splňovat podmínky dle § 4 odst. 1 písm. za).

   V § 48a je uvedena definice staveb pro sociální bydlení vč. bytu, rodinného a bytového domu. Snížená sazba se použije při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, a to včetně jejího příslušenství, při změně dokončené stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
   Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2 , přitom celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.
   Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
   Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
   Bod 2) Přechodných ustanovení řeší uplatnění konkrétní sazby daně (a to snížené sazby) u převodu bytu, bytového a rodinného domu, které nebudou po 1.1.2008 splňovat kritéria pro sociální bydlení, ale u nichž dojde k právním účinkům vkladu do 31.12.2007, ale zdanitelné plnění se uskuteční až po 1.1.2008. V těchto případech se použije sazba daně 9 %, tj. snížená sazba daně, ale platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění dle §21 odst. 5 zákona o DPH.
  4. Ostatní změny
   • V § 36 odst. 3 je v novém písmenu b) stanoveno, že v návaznosti na nově schválené zákony, jsou součástí základu daně i daň z elektřiny, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv,
   • v § 81 je vložen nový odstavec 2, podle kterého mají nárok na vrácení daně i ty osoby, které zaplatily daň a které požádají o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje, a to tehdy, pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně,
   • v § 86 jsou s úpravami stanoveny podmínky a postup při vracení daně ozbrojeným silám cizích států.
 2. Zákonem č. 270/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl v části desáté novelizován také zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"). Tento zákon byl publikován dne 31. října 2007 v částce 87 Sbírky zákonů. Účinnost změn v zákoně o DPH je dnem vyhlášení zákona.

  Změny zákona o DPH se týkají ustanovení, ve kterých se mění pojmy v návaznosti na změny provedené v zákoně o správě daní a poplatků (týkají se především sankcí) a dále se

  • v § 26 ruší odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22, který dosud obsahoval ustanovení o dokladu vystaveném neplátcem daně,
  • v § 72 odstavec 3 rozšiřuje možnost uplatnit nárok na odpočet daně nejen v daňovém přiznání, ale i při daňové kontrole,
  • v § 98 odst. 1 a v odst. 2 u náhrady za nesplnění registrační povinnosti upřesňuje výše náhrady vždy na 10 %,
  • podle přechodného ustanovení při uložení náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]