11.01.2007

Digitální tachograf pomocník anebo nutné zlo?
31.10.2007
Digitální tachograf je zařízení sloužící automatickému záznamu pracovního režimu řidiče, resp. osádky v osobních vozidlech s obsaditelností nad 9 osob včetně řidiče a v nákladních vozidlech nad 3,5 t povolené hmotnosti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 561/2006 nařizuje s účinností od 11. 4. 2007 vybavovat vozidla nově registrovaná po tomto datu jako kontrolními záznamovými přístroji výhradně digitálními tachografy. Digitální tachografy tedy ve vozidlech postupně v budoucnu zcela nahradí nám všem již známé analogové tachografy, u nichž byl pracovní režim řidiče zaznamenáván na tachografovém kotoučku.


Podle tohoto nařízení je povinností dopravce data z digitálních tachografů i z čipových karet řidiče pravidelně stahovat, archivovat a průběžně vyhodnocovat.

Pokud je vložena čipová karta řidiče (dopravce je povinen zajistit, aby řidič řádně plnil všechny povinnosti spojené s manipulací s přístrojem), ukládá se do paměti záznamové jednotky číslo vložené karty, její platnost, stát jejího vydání a jméno řidiče. Záznamová jednotka ve vozidle (tj. pevná paměť digitálního tachografu) registruje pracovní režim řidiče, který vozidlo právě řídí, tzn. zaznamená typ aktivity řidiče (řízení, jiná práce, pracovní pohotovost a odpočinek), řidič však musí (kromě vlastního řízení) typ své aktivity na přístroji sám řádně nastavit. Kromě toho záznamová jednotka registruje i event. překročení max. povolené rychlosti vozidla, poruchy funkce záznamové jednotky a tzv. zvláštní události (odpojení od zdroje el. proudu, řízení bez vložené čipové karty řidiče, ap.). Je zaručeno, že velikost paměti v záznamové jednotce postačí pro záznam aktivit řidiče za období min. 1 roku.

Veškeré záznamy jsou před vyjmutím čipové karty ze záznamové jednotky zapsány rovněž na čip v kartě řidiče. Zde je zaručeno, že velikost paměti čipu v kartě postačí pro záznam aktivit řidiče za období min. 28 dnů.

V obou případech jsou starší záznamy po zaplnění paměti cyklicky přepisovány.

Jako prostředky komunikace s digitálním tachografem je třeba jmenovat především kartu dopravce (slouží pouze k odemčení dat konkrétního dopravce před jejich stahováním a k následnému jejich uzamčení v paměťové jednotce tachografu, dále kartu servisu sloužící ke zpřístupnění vnitřních funkcí digitálního tachografu a event. i k sejmutí obsahu jeho paměťové jednotky ‚en bloc‘. Čipová karta kontrolního orgánu slouží ke zpřístupnění dat zaznamenaných záznamovou jednotkou kontrolnímu orgánu a záznamu o provedení kontroly.

Dalším technickým prostředkem je tzv. downloadkey - klíč ke stahování dat z paměťové jednotky, čtečka karet nebo kombinace obou těchto prostředků OPTAC Download Tool. Pokud mají být jmenovány i některé jiné možnosti komunikace s paměťovou jednotkou ve vozidle (stahování dat pomocí kabelu do PC, popř. bezdrátové stahování dat), je třeba pamatovat na skutečnost, že k tomu je již zapotřebí i specializovaný software.

Dopravce je povinen stahovat a archivovat načtená data, aby byl kontrolnímu orgánu umožněn výkon následné kontroly (až za 1 rok zpětně). Tato povinnost je uložena dopravci obsahem nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 561/2006, přičemž v národní legislativě ČR je v novelizovaném znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pamatováno i na vyměření sankce dopravci v případě jejího neplnění. Kromě toho je dopravce povinen stažená data průběžně vyhodnocovat a v případě zjištění nedostatků vyvodit vůči konkrétnímu řidiči i patřičné důsledky, zejména však v organizaci práce uplatnit nápravná opatření tak, aby se tyto závady již neopakovaly.

Vlastní archivaci a vyhodnocování dat stažených z digitálního tachografu nelze provádět bez specializovaného softwaru. Během krátké doby se na trhu v České republice uplatnilo několik výrobců, kteří je běžně dodávají i včetně potřebného technického zařízení. Dopravce má proto možnost zvolit systém, který mu bude dokonale vyhovovat, který bude nejen spolehlivý a uživatelsky příjemný, ale který mu dává i některé nadstandardní možnosti, jimiž si dopravce může plnění svých povinností velmi výrazně usnadnit. Takové řešení nabízí zejména dálková správa dat pomocí síťové služby ZA|ARC.

Software ZA|ARC

Software ZA|ARC nabízí mnohem více než pouze systém ukládání dat. Monitorovací funkce Vás například včas upozorní na vypršení platnosti karet řidičů. Můžete si proto snadno a přehledně vyhodnotit doby řízení a odpočinku všech Vašich řidičů.

S využitím Scan-modulu určeného ke zpracování tachografových kotoučků můžete využívat společnou evidenci dat pocházejících z analogových a digitálních tachografů. Software ZA|ARC nabízí cenově dostupné řešení určené pro profesionální řízení a správu vozidlového parku.

Software ZA|ARC umožňuje data stažená pomocí Optac Download Tool nebo jiného technického prostředku (čtečka karet, stahovací klíč, apod.) rychle a přehledně vyhodnotit a následně je uložit do archivu, kde jsou k dispozici pro případ následné kontroly. Kromě toho však software ZA|ARC umožňuje zpracovat a vyhodnotit i data z analogových tachografů jednoduchým převedením obsahu tachografového kotoučku do digitální podoby. Toto řešení umožňuje jednoduchou a přehlednou evidenci nejen dat všech řidičů, ale zároveň i jednotlivých vozidel, přehled o pracovních časech řidičů, termínech kalibrace tachografu, atd.

Tento program software ZA|ARC umožňuje rychle a přesně vyhodnocovat zákonné doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jednotlivých řidičů i osádek, přehled event. překročení rychlosti a případně i graficky přehledné vyhodnocení jejich činnosti v případě dopravní nehody.

Software ZA|ARC umožňuje pracovat i v síťové instalaci. V takovém případě jsou data z jednotlivých pracovišť ukládána na zvoleném síťovém serveru. Tento systém se skládá z několika komponentů, které si uživatel zvolí sám podle toho, co potřebuje. Software ZA|ARC podporuje nejenom centrální, ale i pobočkově stavěné vozové parky - bez problémů může slučovat údaje z více provozoven a přidružených servisů. Software ZA|ARC je proto vhodný pro všechny typy a velikosti vozových parků a všechny formy jejich organizace. Software ZA|ARC lze využít i on-line. Od září 2007 je jeho německým výrobcem zpřístupněn webový portál ZA|ARC web, kam si může každý zákazník po placené registraci odesílat svoje data ke zpracování, archivování, a následnému prohlížení za velmi příznivých podmínek. Software ZA|ARC je otevřený - veškerá data budou spolehlivě uložena a mohou být libovolně vyhodnocována, analyzována a dále zpracovávána. Bez jakýchkoliv problémů mohou být programem ZA|ARC převzata i data z digitálních tachografů, která již byla dříve uložena pomocí jiných systémů.

Software ZA|ARC nabízí kromě základní archivace dat stažených jak z karty řidiče, tak i ze všech schválených typů digitálních tachografů i analogových tachografů i další související možnosti:

Příslušenství k softwaru ZA|ARC zahrnuje:

Pozn.: Systém lze rozšířit o vyhodnocení tachografových kotoučů pouze pomocí scanneru a jeho vlastního softwaru.

Síťová služba ZA|ARC

Síťová služba ZA|ARC je služba založená na internetovém připojení a sloužící k zákonnými předpisy upravené archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a z karet řidičů. Síťová služba ZA|ARC založená na pracovním uspořádání a síťovém řešení jedné z vedoucích firem v této oblasti na německém trhu má na svém centrálním serveru s vysokým stupněm zabezpečení k dispozici všechny potřebné osvědčené funkce a funkčnosti.

Síťová služba ZA|ARC je určena především pro:

Síťová služba ZA|ARC je charakteristická následujícími výhodami:

Síťová služba ZA|ARC používá jako přenosové médium Internet. Po stažení dat z digitálního tachografu a/nebo z čipové karty řidiče se data uloží prostřednictvím libovolného osobního počítače připojeného k Internetu na osobní datové konto na vysoce zabezpečeném serveru sítě ZA|ARC. Přenos se realizuje přes datové propojení s vysokým stupněm zabezpečení. Bezprostředně po načtení se data archivují v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a jsou k dispozici pro vyhodnocení. Samozřejmě lze tyto údaje opět načíst k jejich dalšímu použití v příslušném podniku.

Měsíční poplatek za užívání síťové služby ZA|ARC se řídí podle zvoleného souboru servisních výkonů. K dispozici jsou „základní" soubory a „profesionální" soubory. Podkladem pro fakturaci je počet přihlášených vozidlových jednotek. Údaje týkající se vozidel a řidičů lze zakládat, přesunovat a vyhodnocovat bez jakéhokoliv omezení. V závislosti na počtu přihlášených vozidel a zvoleném souboru služeb se nejnižší cena za poskytované služby pohybuje kolem 1,50 € (plus zákonem stanovená platná DPH) na jedno vozidlo.

OPTAC Download Tool

Přístroj Optac Download Tool je mimořádně mnohostranný přístroj určený ke stahování dat ze záznamové jednotky ve vozidle (digitálního tachografu), z čipové karty řidiče nebo z čipové karty servisu.

Hlavní funkce:

Hlavní výhody:-

V případě dopravních firem s více pobočkami zařízení OPTAC plně postačí ke sběru všech dat řidičů i vozidel. Tato data se mohou E-mailem zaslat na centrálu k dalšímu zpracování. Na pobočkách vybavených zařízením OPTAC není v daném případě nutný žádný další software!

Zdroj: Hale s. r. o., http://www.hale.cz/, halesro@hale.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]