11.27.2007

Zdravotní pojištění u zaměstnance na neplaceném volnu
20.8.2007, Zdroj: VZP
Kdo platí pojištění za zaměstnance, který pracuje na částečný úvazek a po dobu dvou měsíců si vezme neplacené volno?

Jsem zaměstnancem na částečný úvazek. Mám 2 měsíce neplacené volno. Podle zaměstnavatele musím zdravotní pojištění za toto období neplaceného volna platit sám. Kromě zaměstnání mám ale „péči o osobu blízkou", v tomto případě za mě platí zdravotní pojištění stát. Musím za ty dva měsíce neplaceného volna platit zdravotní pojištění sám? Kolik, jakým způsobem a kdy?

Za daných okolností pojistné platit nebudete. Pokud byste však nepatřil mezi pojištěnce, za které platí z nějakého důvodu (viz níže) pojistné stát, musel byste za období neplaceného volna skutečně hradit pojistné na zdravotní pojištění sám. Pojistné se v takovém případě stanovuje ve výši poměrné části minimální mzdy odpovídající počtu kalendářních dní čerpání neplaceného volna. Pojistné byste hradil prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na něm by byl výpočet a odvod pojistného.

Při souběhu zaměstnání a zařazení mezi státní pojištěnce platí pojistné zaměstnanec (prostřednictvím svého zaměstnavatele) i stát. Zaměstnanec však nemusí dodržet minimální výši pojistného a ani nemusí platit pojistné za období neplaceného volna. Nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, stejně jako ztrátu tohoto nároku, má pojištěnec povinnost oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně. Oznamovací povinnost je osmidenní.

Pokud tedy patříte mezi státní pojištěnce a tuto skutečnost jste oznámil své zdravotní pojišťovně, váš zaměstnavatel v době, kdy vám poskytne neplacené volno, za vás pojistné na zdravotní pojištění odvádět nebude, protože jako státní pojištěnec budete patřit mezi osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Ten může být jako v tomto případě i nulový. Pojistné na zdravotní pojištění nebudete odvádět ani vy sám. Je ovšem třeba i zaměstnavateli doložit, že právo na zařazení mezi státní pojištěnce máte.

Mezi osoby, za které hradí pojistné stát, patří i osoby pečující o závislou osobu. Podle současné legislativy [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb.] je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby. Osoby pečující o osoby, které jsou závislé na péči ve stupni II, III a IV podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uplatní nárok na zařazení mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, tiskopisem Oznámení pojištěnce, a zároveň písemným potvrzením, které vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle zákona o sociálních službách je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen vydat toto potvrzení osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]