11.29.2007

Činnosti na konci kalendářního roku

Činnost

Termín

Místo určení

Právní úprava

OK

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie zůstává ve mzdové účtárně

§ 38j odst. 3 ZDP

Potvrzení o účasti na NP, potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na soc. zabezpečení

Do 8 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie se zakládá do osobního spisu zaměstnance

§ 15a zákona č. 589/1992 Sb.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na zdravotní pojištění

Do 8 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie se zakládá do osobního spisu zaměstnance

§ 3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb.

Zpracovat roční mzdový list

a uložit do archivu

Po ukončení kalendářního roku

Archivuje se alespoň 30 let po posledním záznamu

§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

Provést archivaci jednotlivých dokladů

Po ukončení kalendářního roku

Doklady se ukládají do archivu zaměstnavatele

Zákony č. 563/1991 Sb., 499/2004 Sb., 582/1991 Sb., 262/2006 Sb.

Shromáždit doklady pro provedení ročního zúčtování

Do 15. 2. následujícího roku

Doklady zůstávají ve mzdové účtárně

§ 38 ZDP

Předložit vyúčtování daně z příjmu fyzických osob

Do 20. 2. následujícího roku

Příslušný finanční úřad, kopie zůstává u zaměstnavatele

§ 38 ZDP

Předložit vyúčtování vybírané srážkou

Do 30 dnů od lhůty pro odvod poslední daňové povinnosti pro srážkovou daň

Příslušný finanční úřad, kopie zůstává u zaměstnavatele

§ 38 ZDP

Provést roční zúčtování na žádost zaměstnance

Do 31. 3. následujícího roku

Přeplatek vyšší než 50 Kč se vrátí zaměstnanci

§ 35d odst. 7, § 38ch ZDP

Vyplnit a odeslat ELDP

Nejpozději do 30. 4. následujícího roku

1x OSSZ, 1x zaměstnanec, kopie zůstává v organizaci

§ 38 odst. 4, 5, § 39 zákona č. 582/1991 Sb.

Provést odvod z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením

Do 15. 2. následujícího roku

Příslušný úřad práce podle sídla organizace

§ 81, 82 zákona č. 435/2004 Sb., § 15, 17, 18, vyhl. č. 518/2004 Sb.

Zaslat přehled o plnění povinného podílu zaměstnanců

Do 15. 2. následujícího roku

Příslušný úřad práce podle sídla organizace

§ 81, 82 zákona č. 435/2004 Sb., § 15, 17, 18, vyhl. č. 518/2004 Sb.

Zpracovat roční statistické výkazy

Termíny podle jednotlivých výkazů

Český statistický úřad

Zákon č. 89/1995 Sb.

Provést roční rozbor hospodaření, čerpání práce přesčas, pracovní pohotovosti

Podle požadavků zaměstnavatele

Zůstává u zaměstnavatele

Podle požadavků zaměstnavatele

Roční mzdový list

Jestliže jsou mzdy zpracovávány na počítači, zpracovat roční mzdový list. V případě vedení tradičních mzdových listů nutno doplnit údaje pro zpracování ročního zúčtování daní (úhrn příjmů, úhrn pojistného, úhrn slev atd.).

Roční zúčtování

Shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů včetně podpisu daňového prohlášení pro daný rok do 15. února každého roku.

Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance vystavit doklad - „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň". Kopie dokladu archivuje mzdová účtárna.

Do 20. února následujícího roku předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za kalendářní rok a doložit „Přílohu k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků", jestliže v průběhu zdaňovacího období byly prováděny opravy záloh daně a daně podle § 38i odst. 1 a 2 ZDPř, přílohu k vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 ZDPř, formulář „Počet zaměstnanců k...".

Do 30 dnů od lhůty, v níž byl plátce povinen odvést za rozhodné období poslední daňovou povinnost, předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně vybírané srážkou včetně přílohy.

Na žádost zaměstnance provést do 31. března každého roku roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a nejpozději při vyúčtování mzdy za březen vrátit přeplatek daně, který vyplyne z ročního zúčtování daňových záloh, jestliže je částka vyšší než 50 Kč a v případě uplatnění zúčtování ročního daňového bonusu vrátit bonus, pokud činí alespoň 100 Kč, ne však vyšší než 30 000 Kč.

ELDP

Po roční účetní závěrce, nejpozději však do 30. dubna následujícího roku, zaměstnavatel vyplní evidenční list důchodového pojištění a poté do 8 dnů ELDP odesílá na správu sociálního zabezpečení. ELDP musí být podepsán pověřeným zaměstnancem nebo jiným oprávněným zástupcem a opatřen razítkem. Druhé vyhotovení ELDP obdrží ve stejné lhůtě zaměstnanec, další kopie ELDP opatřená podpisem zaměstnance se archivuje po dobu 3 let po roce, kterého se ELDP týká (ale je doporučováno archivovat jej delší období, než je předepsáno).

Odvod z neplnění podílu OZP

Do 15. února každého roku provést odvod daně plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na přepočteném počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a vyhlášky č. 518/2004 Sb. příslušnému úřadu práce.

Do 15. února každého roku dále písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením za uplynulý rok a způsob plnění.

Veškeré písemnosti za uplynulý rok připravit k archivaci, popřípadě ke skartaci, podle archivačního a skartačního řádu organizace. V této souvislosti upozorňuji na novou archivační lhůtu, která se týká písemností o srážkách ze mzdy. V souladu s § 150 zákoníku práce musí zaměstnavatel tyto písemnosti archivovat po stejnou dobu jako doklady týkající se mzdy nebo platu (tedy 30 let).

Vyhodnotit roční údaje pro statistické výkazy, pokud zaměstnavatel tuto povinnost má.

V požadovaném rozsahu zpracovat podklady pro roční rozbor hospodaření.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální pojištění

Zaměstnavatel, který je velkou organizací, je povinen na žádost zaměstnance předat mu do 8 dnů od podání žádosti potvrzení, na němž za příslušný kalendářní rok uvede:

Toto potvrzení budou vyžadovat zaměstnanci, kteří zároveň podnikají ( OSVČ). Na toto potvrzení byl vydán předepsaný tiskopis, který je součástí „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ". Tiskopis není sice povinný, ale doporučuje se jej používat. Potvrzení budou tedy vydávat pouze velké organizace, pokud zaměstnanec, který současně podniká, o doklad požádá.

V souvislosti s novou právní úpravou od 1. 1. 2008 je každý zaměstnavatel podle § 15a) zákona č. 582/1991 Sb. povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.

Od 1. 1. 2008 je zaměstnavatel povinen podle § 3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb. písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů na zdravotní pojištění za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistil-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]