8.31.2011

Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem

26.08.2011

„Finanční úřady kontrolují, zda prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,“ říká Jan Knížek, generální ředitel daňové správy.


Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti za konkrétním účelem a za předem daných specifických podmínek, které určuje poskytovatel dotací a které je povinen příjemce dotací v souvislosti s použitím dotací splnit. Záleží na příjemci, zda poskytnuté prostředky za těchto podmínek přijme. O změnách podmínek je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel dotace. Územní finanční orgány jsou oprávněny kontrolovat splnění podmínek dotací, ale nejsou oprávněny zasahovat či jinak ovlivňovat fázi poskytování dotací, protože při poskytování dotací je zachováno vrchnostenské postavení poskytovatele.
Nedodržení podmínek dotace je klasifikováno jako neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků ze státního rozpočtu a je porušením rozpočtové kázně. Správcem odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod jsou územní finanční orgány. Příjemce je povinen provést odvod, případně penále, prostřednictvím finančního úřadu.
Příjemce dotace má – pro zmírnění dopadu ve většině případů formálního pochybení – možnost požádat o prominutí nebo částečné prominutí odvodu nebo penále a Generální finanční ředitelství (do konce roku 2010 Ministerstvo financí) může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod nebo penále.
„Pohled příjemců dotací, kteří porušili rozpočtovou kázeň a jsou povinni provést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod, případně jejich žádosti o prominutí odvodu či penále nebylo vyhověno, je silně ovlivněn přesvědčením o nezávažnosti svých pochybení,“ dodává generální ředitel Knížek a vychází přitom z neúplných tvrzení některých příjemců dotací, která se v poslední době objevila v médiích. Veškeré skutečnosti o nesplnění podmínek dotace, které vedou daňovou správu k vyměření odvodu a penále, jsou vždy podrobně uvedeny ve zprávě z daňové kontroly a příjemce dotace je s nimi prokazatelně seznámen.
„Je do určité míry pochopitelné, že je pro příjemce dotací krajně nepříjemné zveřejnit prostřednictvím médií své pochybení při využívání veřejných prostředků, ale není přípustné, aby byl touto cestou jakkoliv zpochybněn postup územních finančních orgánů při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále ,“ dodává na závěr Jan Knížek.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]