8.17.2011

Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravě ušetří společnostem více než 500 milionů EUR ročně

28.7.2011, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie
Šest milionů evropských nákladních vozidel a autobusů je vybaveno tachografy, které umožňují kontrolovat, zda profesionální řidiči a dopravci dodržují právní předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy1. Používání digitálního tachografu je od roku 2006 pro nová vozidla povinné. Cílem současného návrhu je aktualizovat právní rámec, který sahá až do roku 1985. Nové nařízení napomůže snížit počet podvodů a administrativní zátěž spojenou s používáním tachografů.
Místopředseda Siim Kallas prohlásil: „Pravidla týkající se dob řízení a dob odpočinku mají chránit profesionální řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Rovněž zajišťují spravedlivou hospodářskou soutěž a dobré pracovní podmínky řidičů. Digitální tachograf je vynikajícím kontrolním nástrojem, který zajistí dosažení těchto cílů. Návrh je nejen velmi důležitý pro zachování spolehlivosti digitálního tachografu, ale také představuje významný krok směrem k zavádění inteligentních a integrovaných zařízení v nákladních vozidlech, což přispěje ke zlepšení účinnosti dopravního systému v Evropské unii.“
Návrh stanoví několik novinek:
· Záznam polohy prostřednictvím družicového systému pro určování polohy umožní nahrazení ručních záznamů automatickými a ušetří dopravcům a jejich řidičům 349 milionů EUR ročně. Umožňuje totiž lepší monitorování a poskytuje důležité informace pro organizaci logistického řetězce.
· Dálková komunikace zvýší účinnost silničních kontrol, které mohou být zacíleny na vozidla, u nichž s vyšší pravděpodobností dochází k porušování právních předpisů. Jelikož řidiči, kteří dodržují předpisy, budou zastavováni méně často, bude možné dosáhnout snížení administrativní zátěže o 34,5 milionů EUR ročně.
· Zvláštní rozhraní, které umožní integraci do inteligentních dopravních systémů a zároveň bude v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
· Vyšší normy pro dílny pověřené instalací a kalibrací tachografu sníží počet podvodů a manipulací.
· Sloučení řidičského průkazu s kartou řidiče, která se používá v digitálním tachografu, sníží administrativní zátěž řidičů o 100 milionů EUR ročně a také sníží podvodné užívání karet řidiče, které lze dnes příliš snadno předat jiným řidičům.
· Průběžná aktualizace specifikací tachografu s cílem zachovat vysokou úroveň zabezpečení a snížit možnosti podvodu a manipulace.
Návrh také umožní, aby členské státy udělovaly výjimky z povinnosti používat tachografy některým uživatelům v rámci jednotně rozšířeného okruhu, např. řemeslníkům (snížení administrativní zátěže o 52,8 milionů EUR ročně). To navrhla skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže.
Návrh byl předložen Parlamentu a Radě, které byly vyzvány, aby jej přijaly. K návrhu je připojeno sdělení Komise, které objasňuje, jak bude dlouhodobě zajištěna bezpečnost, jak Komise využije normy stanovené Evropským výborem pro normalizaci (CEN) pro některé části zařízení tachografu a jak bude spolupracovat se třetími zeměmi na úrovni Evropské hospodářské komise OSN (UNECE)2.
1: Jedná se zejména o právní předpisy týkající se dob řízení a dob odpočinku (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
2: V rámci Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]