4.23.2007

Základní informace o programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2007 ; 2.část
18.4.2007
Pokračování článku z minulého čísla novin o tom, co je úkolem SÚIP jako kontrolního orgánu státní správy a na co bude zaměřena kontrolní činnost SÚIP v roce 2007.

Dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd

Cílem úkolu je prosazovat dodržování stanovených předpisů v této oblasti a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních komunikacích, způsobených zejména mikrospánkem řidičů. Dále je cílem vést namátkovými kontrolami zaměstnavatele k poskytování stanovených nároků řidičů (mzdy, cestovní náhrady, dovolená).

Předmětem inspekce bude kontrola dodržování požadavků pracovního režimu řidičů a otázek cestovních náhrad a pracovního ohodnocení řidičů, zaměřená na okruh položek kontrolního seznamu. Každý OIP provede kontrolu alespoň 40-ti dopravců provozujících nákladní dopravu a hromadnou přepravu osob. Kontrola bude zaměřena na :

Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích

Cíl úkolu je plošné preventivní působení na nové subjekty, u nichž doposud nebyla provedena kontrola stavu zajišťování bezpečné práce a subjekty, u kterých byly v minulosti zjištěny závady. Cílem úkolu není jen zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení subjektů do systému následných a periodických kontrol.

OIP vyberou ke kontrolám subjekty v kategoriích 6 - 249 zaměstnanců, v oborech :

s tím, že ke kontrolám budou přednostně vybírány subjekty, u kterých :

Předmětem kontroly bude - prevence rizik, péče o pracovní úrazovost a na konkrétních pracovištích :

Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě

Úkol je volen s ohledem na stále se opakující úrazy a poruchy při provozu výtahů s převážnou dopravou osob, a s přihlédnutím k rizikům ohrožení i občanské veřejnosti a na základě řady podnětů od občanů i zaměstnanců, kteří upozorňují na závadný stav těchto vyhrazených zdvihacích zařízení.

Cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti provozovaných výtahů k dopravě osob a zvýšení informovanosti jejich provozovatelů o povinnostech k zajištění jejich bezpečného provozu.

OIP provedou kontrolu provozu výtahů u 20 organizací, služeb (administrativní budovy, nemocnice, školy, hotely atd.) a u 20 provozovatelů výtahů v občanské výstavbě (ve správě SBD, realitních kanceláří, PBH, ubytovací zařízení podniků apod.)

Kontroly budou zaměřeny na :

Ing. Milan Tomeček

Pokračování příštěComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]