4.06.2007

Co inspekce práce neřeší
2.2.2007
Často si myslíme, že se všemi pracovními problémy se můžeme obrátit na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Že tomu tak není, zjistíme až poté, když na nejbližší OIP vážíme dlouhou cestu. V tomto tématu týdne JUDr. Eva Dandová informuje, s čím nám na OIP neporadí, protože to zkrátka není v jejich kompetenci, a kam se v takovém případě obrátit.

Orgány inspekce práce

Nejdůležitějším kontrolním orgánem je Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce (www.suip.cz). Ten byl zřízen na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, dozor vykonávaný orgány státní báňské správy, dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci a kontrola vykonávaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost nebyla v právním řádu České republiky konstruovaná jako jednotná, nýbrž jako decentralizovaná. V působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí byla vždy soustředěna pouze kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou předtím vykonávaly orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,ve znění pozdějších předpisů a kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, kterou předtím vykonávaly podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, úřady práce.

Jiné kontrolní orgány

Zákon o inspekci práce se nedotýká působnosti a pravomocí ostatních inspekčních orgánů činných v této oblasti mimo rámec systému Ministerstva práce a sociálních věcí. I nadále státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů – tedy Institut technické inspekce (www.iti.cz). Dozor vykonávaný orgány státní báňské správy nadále vykonává podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady (www.cbusbs.cz).Dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci nadále podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, resp. územní pracoviště KHS (www.mzcr.cz). Zákon o inspekci práce se nedotýká dále kontroly vykonávané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, státním dozorem nad provozováním určeného technického zařízení na drahách, který vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce, státního odborného dozoru vykonávaného orgány Ministerstva obrany nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby a nad určenými technickými zařízeními provozovanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a netýká se ani dozoru nad bezpečností při výkonu vojenské služby. Nakonec je třeba připomenout, že zákon o inspekci práce nezměnil ani pravomoci odborových orgánů provádět kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků z kolektivních smluv ve smyslu ustanovení § 321 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a pravomoc odborových orgánů ve smyslu ustanovení § 322 nového zákoníku práce provádět u jednotlivých zaměstnavatelů kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kam se obrátit o pomoc Při rozhodování, kam se obrátit s žádostí o pomoc však musíme důsledně rozlišovat, co se chceme dozvědět nebo jakou pomoc vyžadujeme. Orgány inspekce práce, jak jsme uvedli výše, jsou především orgány kontrolními, ty neposkytují ani stanoviska ani výklady např. jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Na tyto orgány je vhodné se obrátit, když zaměstnavatel zvlášť hrubým způsobem porušuje pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V té souvislosti je důležité upozornit, že z oblasti BOZP orgány SÚIP kontrolují v podstatě pouze prevenci před pracovními úrazy (OOPP, evidenci a vyšetřování pracovních úrazů, značky a signály, organizaci práce pracovních postupů, BOZP při práci se stroji, BOZP při práci na staveništích apod.), ale ne prevenci před nemocemi z povolání, tedy věci hygienické (ruční manipulaci s břemeny, kategorizaci prací, práce v hluku, v prašném prostředí, se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží nebo hygienického vybavení pracoviště). Navíc platí, že orgány SÚIP lze požádat, aby provedly u zaměstnavatele kontrolu, ale na její provedení není právní nárok. Pokud se týká otázek souvisejících s dodržováním pracovněprávních předpisů z oblasti ochrany zdraví při práci (tedy zejména dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní) je třeba se obrátit se na územní pracoviště krajských hygienických stanic. V otázkách požární prevence se lze dotázat na Hasičském záchranném sboru ČR (www.mvcr.cz/hasici/).V otázkách finančních je třeba se obracet na místně příslušné finanční úřady, příp. na finanční poradce, v otázkách živnostenských oprávnění pak na příslušné živnostenské úřady. Úřady práce poskytují dnes pouze informace ve věcech zaměstnanosti (především aktivní politiky zaměstnanosti) podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se týká podávání výkladů právních předpisů a rad ve složitých situacích týkajících se pracovního poměru, tak zde je třeba uvést, že obecné informace poskytuje pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí a to jednou týdně. Odborové svazy poskytují právní pomoc pouze svým členům. Jinak oficiální výklady zákonů nikdo neposkytuje, podle Ústavy může zákon vykládat zákonodárce (tj. Parlament ČR) nebo soud. V praxi se lze samozřejmě obrátit o radu na advokáty, v takovém případě je třeba počítat s finanční úhradou.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Autor: JUDr. Eva Dandová


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]