4.11.2007


INFORMACE PRO PODNIKATELE

Národní programy na podporu podnikání - program CERTIFIKACE


Vzhledem k tomu, že výběr otevřených programů s podporami ze strukturálních fondů EU v rámci OPPI zůstává i nadále velmi omezený, naskýtá se podnikatelům v současné době možnost využít čerpání pobídek na podporu podnikání malých a středních podnikatelů (MSP) z již otevřených národních programů.

Jednu z těchto možností nabízí program CERTIFIKACE, vyhlášený na období
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, přičemž účast v něm nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních dotačních programech.

Cílem programu je podpořit malé a střední podnikatele při získávání certifikace ISO a zavádění systému environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS.

Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka a podpora je poskytována formou příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 50 % způsobilých výdajů vynaložených v souvislosti s přípravou na získání certifikátu. Podporu lze v tomto roce poskytnout i zpětně, a to na certifikáty vydané od 30. 6. 2006. Příspěvek se neposkytuje k úhradě nákladů na certifikační audit ani nákladů spojených s obnovením certifikátu!

K získání příspěvku platí pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců),
že musí být zavedeny:

  1. certifikace systému environmentálního managementu v podniku podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), nebo společně zaveden a certifikován integrovaný systém podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000)
    a podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), nebo

  2. systém environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS.

  3. Pro malé podnikatele (do 50 zaměstnanců) platí rovněž splnění podmínek předchozích bodů a) a b, nebo musí být zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000).

Maximální výše příspěvku činí 300 tis. Kč při certifikace podle písm. a), v ostatních případech je to max. 200 tis. Kč.

Projekt se musí převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jako činnost tímto programem podporovaná.


JUDr. Gustav Kaválek


Profit Real a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046 e-mail: rpic@profitreal.cz

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]