4.06.2007

Co je SEA? Vaše nejčastější dotazy zodpovídá MŽP.
22.3.2007, Zdroj: MŽP
Najdete zde mj. odpovědi na dotazy: Jaká je definece SEA? Kdy zpracovávat SEA ve vztahu k POH obce? a další.

Odpadové hospodářství - příručka pro životní prostředí.

1. Definice SEA
Dotaz: Zajímalo by mne, jaká je přesná definice zkratky SEA.
Odpověď: Zkratka SEA byla vytvořena z prvních písmen anglického Strategic Environmental Assessment, pod čímž rozumíme strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší podrobnosti o procesu a způsobu tohoto posuzování najdete ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnice). Směrnice m.j. specifikuje plány a programy, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Jde o plány a programy schvalované na úrovni lokální, regionální a státní v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje. Tato směrnice byla implementována do české legislativy - viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

2. Dotaz ke zpracování koncepce rozvoje kraje
Dotaz:
Existuje právní předpis, který upravuje zpracování SEA posouzení strategie rozvoje kraje (nebo zda postupovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příloha č. 9) a zda existuje vypracovaný metodický pokyn na postup a náležitosti (strukturu) jeho zpracování. Odpověď: Ano, postupuje se podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména podle paragrafů 10a až 10h a přílohy č. 9. Co se týká metodiky, ta největší a nejšířeji pojatá metodika byla uveřejněna v publikaci PLANETA 7/2004, kterou můžete též nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. Má název: "Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí".

3. Kdy zpracovávat SEA ve vztahu k POH obce?
Dotaz
: Existuje nějaká jasně definovaná hranice kdy zpracovat SEA ve vztahu k POH obce?
Odpověď: Případy, kdy je nutné zpracovávat další posuzování SEA v plném rozsahu, tj. vyhodnocení SEA, stanoví závěr zjišťovacího řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nelze odpovědět obecně.

4. Proces SEA ve vztahu k novému stavebnímu zákonu po 1.1.2007
Dotaz: V souvislosti s novelizací stavebního zákona mám dotaz na proces SEA v oblasti územního plánování. Platí k dnešnímu dni (19.2.2007) závěr zjišťovacího žízení ze dne 31. 7. 2006? Další posuzování vlivů na ŽP budeme po 1. 1. 2007 zpracovávat dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb., nebo ve znění zákona č. 186/2006 Sb.? Připomínám, že účinnost zákona č. 186/2006 Sb. je od 1. 1. 2007 a v jeho přechodném ustanovení je věta, že správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Odpověď: Na proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako na proces pořizování územně plánovací dokumentace se nevztahuje správní řád. Proto nelze přechodná ustanovení zákona č. 186/2006 Sb. na tyto procesy uplatnit. Všechny etapy pořizování územně plánovací dokumentace zahájené po 31. 12. 2006 proto budou probíhat podle nového stavebního zákona a podle zákona č. 186/2006 Sb.
Např. závěr zjišťovacího řízení vydaný před 31. 12. 2006 zůstává v platnosti (pokud samozřejmě nanastaly nové skutečnosti), ale koncept nebo návrh územního plánu se již projednává podle nového stavebního zákona a zákona č. 186/2006 Sb., tj. zpracuje se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (příloha č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), jehož nedílnou součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (příloha zákona č. 183/2006 Sb.)Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]