4.05.2007

Nové předpisy BOZP ve stavebnictví
23.3.2007
Komentář k novým předpisům ve stavebnictví. Najdete zde povinnosti zaměstnavatele zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě osoby, která se podílí na zhotovení stavby.

Od 1. ledna 2007 platí v oblasti stavebnictví dva nové předpisy. Prvním je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
V tomto zákoně jsou uvedeny jednak povinnosti zaměstnavatele zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou (podle počtu zaměstnanců), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (obsahuje povinnost dodržení požadavků BOZ i pro zadavatele stavby, OSVČ a i jiné osoby – bez jakéhokoliv vztahu ke zhotoviteli) a další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě osoby, která se podílí na zhotovení stavby.

Povinnosti zadavatele stavby:

1. Zásadně novým požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla.

Zadavatel stavby musí určit koordinátora jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto případech:
o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo
o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

2. Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.
Zákon dále vyjmenovává, kdy koordinátor nemusí být ustaven.

Při přípravě a realizaci staveb:
• kdy zadavatel nemá povinnost doručit oznámení o zahájení prací na OIP,
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí (viz § 160 odst. 3 stavebního zákona),
• které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (viz § 103 stavebního zákona).
Pro stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení do konce roku 2006 nebo byly do konce roku 2006 zahájeny, též nemusí zadavatel koordinátora určit.

Koordinátor:

Koordinátorem může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba může vykonávat činnosti koordinátora pouze tehdy, je – li výkon zajištěn odborně způsobilou fyzickou osobou. Činnost koordinátora může vykonávat i zadavatel stavby je – li k tomu odborně způsobilý.
Předpokladem odborné způsobilosti je:
alespoň střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou, odborná praxe, jejíž délka závisí na stupni dokončeného vzdělání a která je vykonávána v oboru a dále doklad o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti. Provádění zkoušek z odborné způsobilosti pro činnosti koordinátora a podmínky akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti upravuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., s účinností od 1.1.2007.
Vzhledem k tomu, že požadavek složení zkoušky nemůže být zatím naplněn a koordinátor je nově zavedený institut, může jeho činnost vykonávat fyzická osoba jejíž kvalifikaci obecně vymezuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2 – vázané živnosti, skupina 214, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci. Nutné je středoškolské vzdělání a 3 roky praxe).
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.
Druhým předpisem, který je účinný od 1.1.2007 je NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje bližší minimální požadavky na staveniště a stavební práce, které byly do konce loňského roku zakotveny ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Tato vyhláška byla vyhláškou č. 601/2006 Sb. zrušena.
Nařízení vlády ukládá povinnosti zhotoviteli stavby, upravuje činnost koordinátora během přípravy stavby a při realizaci stavby, dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení prací a stanoví práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.
Autor: Pečená Marie, SÚIP

Zdroj: www.bozpinfo.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]