2.20.2007

Zdroj: Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO bartovsky@mpo.cz

Spojení obchodních komor ?

V minulém týdnu byly publikovány informace o záměru MPO změnit právní úpravu speciálních a smíšených obchodních komor. Tyto informace obsahují nepřesnosti, které si zaslouží podrobné vysvětlení.

MPO ve spolupráci s HK připravuje novelu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem tohoto návrhu je zrušit vměšování státu při zakládání speciálních a smíšených komor, které vyplývá z platné právní úpravy (zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničním). Platná norma je nedostatečná z následujících důvodů:

1) Vyžaduje souhlas MPO se založením obchodních komor a schválením jejich stanov, avšak nevymezuje jasně kompetence ministerstva v procesu jejich vzniku a při kontrole dodržování podmínek, na jejichž základě byly založeny;

2) působení MPO po udělení souhlasu se založením příslušné obchodní komory a se stanovami je čistě formální; MPO není oprávněno sledovat aktivity komor, koordinovat je, kontrolovat anebo jinak řídit;

3) ačkoli je působení MPO formální, je však veřejností v ČR ale i v zahraničí často vnímáno jako resort zodpovědný za činnost obchodních komor;

4) současný stav mimo jiné často k negativním jevům, jakými jsou nevhodná konkurence, nerespektování mezinárodních zvyklostí, slabá odborná úroveň;

5) nejsou ojedinělé případy, kdy je zneužíván souhlas ministerstva, potřebný pro vznik obchodních komor (např. prezentování se jako útvar zřízený ministerstvem, pokusy provádět podnikatelskou činnost, používat státní znak, vyhrazovat si výlučné působení v teritoriu apod.).

Připravovaná legislativní změna souvisí s projektem omezování administrativních zásahů státu do podnikatelských aktivit a vychází z následujících premis:

1) Vměšování státu do procesu vzniku obchodních komor není potřebné;

2) role státu v této oblasti by měla být omezena na vytvoření odpovídajícího právního rámce umožňujícího vznik a působení obchodních komor;

3) spolupráce a působení obchodních komor má být založeno na principu samoregulace.

Návrh předpokládá, že obchodní komory nebudou součástí HK, ale budou působit při HK (obdobně jako Rozhodčí soud), přičemž si zachovají svoji autonomii. Přínosem této úpravy pro obchodní komory bude možnost využít systém HK pro své potřeby. Je nutné zdůraznit, že celý proces změny právní úpravy obchodních komor je v samém počátku a v rámci legislativního procesu nelze vyloučit i možnost jiné úpravy.

Smyslem návrhu MPO tedy není žádné posílení role státu nad fungováním komor, ale přesný opak.

První návrh materiálu o změně zákona č. 301/1992 Sb. byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, které bylo následně zrušeno. Návrh se bude dále upravovat, konkrétní termín nebyl prozatím stanoven.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]