2.02.2007

NOVELIZACE VYHLÁŠKY č. 490/2000 SB., O ROZSAHU ZNALOSTÍ A DALŠÍCH PODMÍNEK K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V NĚKTERÝCH OBORECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
26.1.2007
O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb.

O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb. Chcete také vědět, které činnosti jsou považovány za epidemiologicky závažné nebo jaké znalosti vyžaduje zkouška odborné způsobilosti k provádění a hodnocení zdravotních rizik? Doporučuji Vám příručku
Nebezpečné chemické látky a přípravky. Pomocník každého podnikového ekologa. Tým autorů vede přední odbornice MŽP - autorka následujícího článku - MUDr. Marie Adámková, CSc.

Novelizace vyhlášky

K provedení této oblasti zákona č. 258/2000 Sb. byla připravena vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Vyhláška byla na konci roku 2006 novelizována jako vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Novelizace nabyla účinnosti 1. listopadu 2006.

Novelizovaná vyhláška upravuje:

Ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, definuje v § 55 pojem ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace.

Ve smyslu zákona je ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci hlodavci a dalšími živočichy.

Člení se na:

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, může provádět fyzická osoba, která:

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a vedením fyzické osoby, která:

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají chemické látky klasifikované podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako toxické nebo vysoce toxické, může provádět pouze osoba, která:

Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v této oblasti, upravuje příloha č. 1 vyhlášky.

Kursy k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace provozovat osoba, která má odbornou způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a povolení vydané příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace mají pevně stanovený obsah a rozsah výuky. Vyhláška stanoví následující požadavky uvedené v tabulce.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1. Odborný kurs podle § 58 odst. 1 zákona.

Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

2 hodiny

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

2 hodiny

3. Základy epidemiologie a mikrobiologie

2 hodiny

4. Obsah právní úpravy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona v rozsahu povinností osob v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

4 hodiny

5. Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

2 hodiny

6. Zásad první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce

22 hodin a 6 hod. praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie

24 hodin a 6 hod. praktické výuky

9. Deratizace a hlodavci a další obratlovci

18 hodin a 6 hodin praktické výuky

10. Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

2. Speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona. Celkový rozsah kursu je 91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1 hodina

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

1 hodina

3. Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie

1 hodina

4. Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

4 hodiny

5. Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

15 hodin

6 Zásady první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

15 hodin a 3 hodiny praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

30 hodin a 5 hodin praktické výuky

9. Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

18 hodin a 3 hodiny praktické výuky

10. Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

3. Odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky podle § 58 odst. 3 zákona. Celkový rozsah kursu je 83 hodin teoretické výuky a 16 hodin praktické výuky

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Účel a specifikace používání toxických přípravků v ochranné speciální dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

2 hodiny

2. Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití

12 hodin a 3 hodiny praktické výuky

3. Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití

12 hodin a 3 hodiny praktické výuky

4. Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci

25 hodin a 6 hodin praktické výuky

5. Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

5 hodin a 2 hodiny praktické výuky

6. Toxické látky v deratizaci, příprava nástrah

10 hodin a 5 hodin praktické výuky

7. Zásady bezpečnosti práce a hygieny

7 hodin

8. První pomoc při otravách, poleptání a úrazech

7 hodin

Po úspěšném absolvování kursu může žadatel podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 3 zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu.

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části. Účelem zkoušky je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném vyhláškou.

Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.

Tříčlenná zkušební komise se skládá z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil.

Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného vedení nejméně 5 let.

Členy zkušební komise mohou být jmenovány jen vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané osoby činné na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členství ve zkušební komisi je neslučitelné s výkonem živnosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

V průběhu zkoušky hodnotí komise hodnotí odděleně výsledky zkoušky odborné způsobilosti v jejích jednotlivých oborech, kterými jsou speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Pokud uchazeč uspěl ve všech oborech, hodnotí zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem "zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složil".

Pokud uchazeč v jednom nebo více oborech zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem "zkoušku odborné způsobilosti nesložil".

O průběhu zkoušky odborné způsobilosti vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede:

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může žadatel získat následující osvědčení:

Osvědčení o odborné způsobilosti není možné prodloužit. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti musí být podána před uplynutím doby platnosti osvědčení a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti. K této přihlášce se přikládá pouze úředně ověřená kopie dosavadního osvědčení odborné způsobilosti.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]