12.19.2011

Aktualizace formulářů pro sekci voda

2.12.2011, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Dne 21. listopadu 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 6. prosince 2011. Vyhláška reaguje na změny provedené novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. Dochází k rozšíření předmětu vyhlášky.
Vyhláška obsahuje 25 příloh ve formátu rtf., kterými jsou formuláře aktualizované v souladu s platnou legislativou.
Přílohy

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]