12.12.2011

MPSV posiluje v boji s prací na černo

27.10.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2012 výrazně posiluje boj s nelegálním zaměstnáváním.

Ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním odhaduje resort na desítky miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů práce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena. V současnosti zabezpečuje kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Spolu s navýšením počtu pracovníků zajistí MPSV také provoz 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol tak v příštím roce vzroste oproti letošnímu roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 000.
„Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný. V rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů jsme připravili projekt, který mj. zajistí nákup a vybavení 180 automobilů, které budou disponovat techniku potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pro výkon kontrol budou mít mobilní kanceláře k dispozici laptop, tiskárnu, skener, dálkové připojení k internetu a GPS. „Projekt počítá s možností on-line vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ,“ říká ministr a dodává: „Kontroloři tedy budou mít k dispozici na místě veškerá potřebná data nutná k výkonu kontroly. To je s dnešním stavem, kdy jsou inspektoři odkázáni na vybavení svých kamenných kanceláří, naprosto nesrovnatelné.“ Změna v systému kontrol bude pohodlnější i pro kontrolované subjekty – tedy zaměstnavatele. Výkon kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti zaměstnanosti bude prováděn pouze jedním kontrolním orgánem, a to Státní inspekcí úřadu práce.

Projekt si klade mimo jiné za cíl:

Zvýšené kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání se MPSV zaměřilo i v uplynulých dvanácti měsících. Jen během letošních prázdninových měsíců bylo nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 kontrol tzv. koordinovaných, které se zaměřily právě na tento nešvar. Kontrolní akce byla zaměřena zejména na pohostinství a ubytovací zařízení. Během kontrol bylo zjištěno 5 170 porušení právních předpisů a v 714 případech byl zjištěn výkon nelegální práce (576 občané ČR/EU a 138 cizinců). Bylo podáno 371 podnětů živnostenským úřadům a 3 podněty orgánům činným v trestném řízení. Z evidence ÚP ČR bylo vyřazeno pro výkon nelegální práce 406 uchazečů o zaměstnání. Do konce roku stanoven vedením MPSV provést dalších cca 4 500 společných koordinovaných kontrol v různých oblastech trhu práce, opět nad rámec běžné kontrolní činnosti.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]