12.21.2011

MŽP zrychlí a zjednoduší čerpání dotací z OPŽP


19.12.2011, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Zjednodušení administrace Operačního programu Životní prostředí, zefektivnění čerpání, obnovení certifikace i nová výzva pro veřejné budovy - to jsou témata, která byla Ministerstvem životního prostředí předložena Monitorovacímu výboru OPŽP.
Zjednodušení administrace a zrychlení čerpání dotací
V rámci maximalizace snah o zrychlení čerpání prostředků EU a dohnání zpoždění, které vzniklo v předchozích letech, vyhlásí MŽP v roce 2012 výzvy v OPŽP na celou zbývající alokaci a dále bezodkladně zahájí konkrétní kroky ke snížení náročnosti svých postupů a zjednodušení administrace prostředků OPŽP. Pro všechny dosud nerozdělené prostředky budou vyhlášeny výzvy na příjem žádostí tak, aby v průběhu roku 2012 (nejpozději do prvního čtvrtletí 2013) byly alokovány prostředky na všechny konkrétní projekty u konkrétních žadatelů.
Už rok před koncem programovacího období tak najdou prostředky OPŽP své příjemce, kteří budou mít 3 roky na to, aby realizaci svých projektů dokončili a požádali o proplacení. "V dané chvíli je to maximum pro to, abychom eliminovali riziko nedočerpání evropských prostředků," vysvětluje první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek.

Projekty na protipovodňová opatření
MŽP zaznamenalo podstatný nárůst žádostí o dotaci na realizaci projektů, které zlepšují povodňové služby a preventivní protipovodňovou ochranu nebo se zabývají zmenšováním povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. V rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní bylo vyhlášeno 5 výzev, přičemž tři z nich byly vyhlášeny v posledních dvou letech a s dalšími MŽP počítá do příštího roku.
V současnosti je schváleno 165 žádostí s celkovými náklady 1 457 642 378 Kč, dalších 169 žádostí s celkovými náklady 1 198 384 887 Kč je ve stavu hodnocení (byly podány v rámci poslední, tj. 27. výzvy).
Obnovení certifikace výdajů

V oblasti certifikace výdajů OPŽP došlo k několika pozitivním změnám. Předně se ve čtvrtém čtvrtletí 2011 zlepšila komunikace s Evropskou komisí i v této oblasti. Ze strany Řídícího orgánu OPŽP došlo ke splnění většiny požadavků komise, které se týkaly provedení auditů zaměřených na kontrolu řídících a kontrolních systémů, účetní závěrky nebo kontroly veřejných zakázek. Posledním požadavkem EK pro obnovení certifikace je právě probíhající vyjednávání hloubkové kontroly u vybraného vzorku projektů (92 projektů).
Ve vztahu k certifikačnímu procesu na národní úrovni obnovil certifikační orgán (kterým je Ministerstvo financí) v říjnu 2011 jak proplácení souhrnných žádostí, tak i proces certifikace výdajů OPŽP na národní úrovni. Byla vyhlášena v pořadí už 5. certifikace výdajů OPŽP. Aktuálně se certifikační proces nachází ve fázi kontroly uvedených podkladů. "Věříme, že po splnění posledních požadavků EK dostane certifikační proces výdajů OPŽP opět svůj pravidelný řád," dodává Kulíšek.

Nalezení dodatečných prostředků na zateplování veřejných budov
MŽP zahájí na začátku příštího roku příjem žádostí na zateplování veřejných budov. Předpokládaný objem dotace bude 2,5 miliardy Kč. V současné době čeká MŽP na finální schválení ze strany EK, které lze očekávat ke konci tohoto roku. Do výzvy bude možné předložit projektové žádosti segmentu veřejných budov i projekty, které nebyly podpořeny v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Výzva pro předkládání projektů realizace úspor energie (zateplování) je plánována na únor a březen 2012. S ohledem na změnu příslušné směrnice, kterou EK upravila, bude nutné u některých projektů přepracovat některé povinné přílohy.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]