12.14.2011

Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2012

9.12.2011, Zdroj: Česká daňová správa
Česká daňová správa vydala informaci ke změnám v aplikaci výpisu z evidence pro daňové účely vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a odst. 6 ZDPH. Změny platí od 1. 1. 2012.

Úvodem uveďme citaci předmětného ustanovení § 92a odst. 6 zákona o dani z přidaného hodnoty:
„Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.“
Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti § 92a odst. 6 ZDPH. (Aktualizace k 1.1.2012)
V návaznosti na Informaci k § 92a zákona o DPH zveřejněnou dne 17.3.2011
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0
sdělujeme, že v aplikaci Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

dochází od 1.1.2012 ke změnám:

1. Z důvodu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavebnictví (účinnost § 92e zákona o DPH od 1.1.2012) –
viz informace
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html
je zaveden nový kód předmětu plnění „4“ (stavební a montážní práce)
U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění
2. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č.5 – dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód – číslo „5
Vzhledem k uvedenému se od 1.1.2012 mění i  příslušná XML struktura (zveřejněna dne 21.11.2011)
Popis aktualizované struktury DPHEVD (http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf )
V rámci režimu přenesení daňové povinnosti  (platí pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 nově i na stavební práce) má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.
Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. K tomuto byl vydán pokyn GFŘ-D-4 (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12975.html?year=0), kterým se stanovuje zmíněný formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona o DPH. Výpis je možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.
 
Výpis z evidence z hlediska obsahu v podstatě kopíruje  zákonem nadefinované požadavky. V aplikaci pro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňovány následující údaje:
DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele:
Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo jednotlivého  odběratele/příjemce.
Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
Kód předmětu plnění:
Uvede se (u EPO vybere z číselníku) jednomístný kód - číslo 1, 2, 4 nebo 5  a to:
1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato
2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky
4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce
5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č.5
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.
Základ daně:
Uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celé koruny).
Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.
Rozsah plnění:
Uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách  nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kus).
Pokud bude vybrán kód 4 – stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]