9.19.2012

Zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH


12.9.2012, Zdroj: Česká daňová správa

GFŘ vydalo ve spolupráci s ČSÚ informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH.
Tato předkládaná Informace doplňuje dosavadní materiály GFŘ na základě získaných zkušeností v předmětné oblasti a reaguje na vývojové posuny v konkrétních případech.
Podle praktických zkušeností vyplývajících z dotazů k režimu přenesení daňové povinnosti se z pohledu zatřiďování jako jedny z nejvíce problémových ukazují případy prací, které se svým charakterem mohou vázat jak na oddíl 43, tak na oddíl 33 klasifikace CZ-CPA. Jde o práce typu instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou. Tento dokument obsahuje závěry v podobě obecných zásad k dotčeným otázkám tak, jak byly1 projednány GFŘ a ČSÚ.
Dále jsou připomenuty základní zásady pro vymezení plnění z pohledu DPH a závěrem jsou uvedena stanovená řešení popř. dovysvětlení k některým konkrétním položkám dotazovaných prací.
1. Instalace, opravy a údržba zařízení pevně připojeného k budově - Obecné zásady pro zatřídění do klasifikace CZ-CPA z pohledu režimu přenesení daňové povinnosti na DPH
2. K zásadám pro aplikaci § 92e ZDPH
3. Ke konkrétním případům zatřídění stavebních prací do klasifikace CZ-CPA pro účely DPH

Celý dokument najdete zde.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]