9.10.2012

Kdy se čerpá ošetřovné?


4.7.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče o svého potomka musejí postarat, protože utrpěl úraz nebo onemocněl. A bez ošetřování se neobejde. Přečtěte si, co je ošetřovné a kdo má na něj nárok.

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Vždy se poskytuje zaměstnanci v případě, kdy dítě mladší 10 let je nemocné nebo po úrazu. U starších dětí záleží v konkrétním případě na rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování. Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, který žije prokazatelně ve společné domácnosti. O tom, zda zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu vyžaduje ošetřování jinou osobou, ovšem rozhoduje ošetřující lékař.

Kdo a kdy má na ošetřovné nárok?

Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože se musí postarat o nemocného člena domácnosti (nemusí jít jen o potomka nebo příbuzného), jehož zdravotní stav vyžaduje krátkodobé ošetřování. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy vznikla potřeba pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova. Nárok na výplatu dávky nevzniká zaměstnanci ani v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Jak dlouho se ošetřovné vyplácí?

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Náleží od prvního kalendářního dne, kdy lékař potvrdí potřebu ošetřování, a vyplácí se i za soboty, neděle, svátky. Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou jednou v ošetřování vystřídat. Zaměstnanec-samoživitel, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Jak žádat o ošetřovné?

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje ošetřující lékař. Zaměstnanec doplní potřebné údaje a potvrzení předá zaměstnavateli. Tímto krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec doložit ukončení nebo trvání potřeby ošetřování. Toto potvrzení rovněž vystaví ošetřující lékař a opět se bez zbytečného odkladu předává zaměstnavateli.

Pokud se rodiče v péči střídají, uplatňuje rodič, který ošetřoval člena domácnosti jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu, který je k dispozici u zaměstnavatele, na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na webových stránkách ČSSZ. Spolu s ním předloží zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování (péče) potvrzené lékařem.

Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, potvrzení k čerpání ošetřovného získá rodič pro zaměstnavatele od pověřené osoby zařízení.

V jaké výši a za jak dlouho se ošetřovné vyplatí?

Výši ošetřovného spočítá kalkulačka, kterou má na svých webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí – viz: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Při měsíčním příjmu 10 000 Kč činí ošetřovné za 9 dnů 1 602 Kč. Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Vyměřovací základ se zjednodušeně získá z průměrného příjmu za 12 měsíců, které přecházely potřebě ošetřování nebo péče.

Ošetřovné vyplatí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržela kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

Kde poradí?

Žádosti o ošetřovné zpracovává OSSZ, u které je zaměstnavatel evidován. Každý pracovní den dotazy k nemocenskému pojištění zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí informační telefonní linka ČSSZ, call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040 begin_of_the_skype_highlighting BEZPLATNĚ 840 406 040 end_of_the_skype_highlighting.

Tabulka 1: Počet případů výplaty ošetřovného v roce 2011

 
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Muži
5 209
5 972
8 132
6 012
5 475
5 169
3 994
3 252
3 163
4 244
5 682
6 112
Ženy
17 360
24 791
33 535
24 200
21 586
19 404
14 195
8 305
7 968
14 736
22 042
24 129
Celkem
22 569
30 763
41 667
30 212
27 061
24 573
18 189
11 557
11 131
18 980
27 724
30 241

Tabulka 2: Počet případů výplaty ošetřovného za leden až květen 2012

 
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Muži
6 373
6 131
7 225
6 996
6 497
Ženy
23 730
22 133
26 156
28 500
24 506
Celkem
30 103
28 264
33 381
35 496
31 003

 

 

 

 

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]