4.03.2012

Kdo je a kdo není nemocensky pojištěný?

21.3.2012, Zdroj: ČSSZ
Na tuto otázku naleznete odpověď v následujícím příspěvku.

Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně výdělek.

Kdo je nemocensky pojištěný?

Ze zákona jsou vždy automaticky nemocensky pojištění zaměstnanci a osoby  ve služebním poměru, avšak za předpokladu, že splňují tři základní podmínky:

  1. vykonávají zaměstnání na území ČR nebo přechodně mimo území ČR, pokud je místo výkonu práce trvale v ČR,
  2. zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů a
  3. sjednaná mzda či plat ze zaměstnání za kalendářní měsíc dosahuje alespoň tzv. rozhodného příjmu; v roce 2012 jde o částku 2 500 Kč.

V některých případech může účast na pojištění vzniknout, i pokud zaměstnání bylo uzavřeno na kratší než uvedenou dobu, byl sjednán plat či mzda nižší než je rozhodný příjem nebo nebyl např. sjednán vůbec.

Dále pak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a tzv. zahraniční zaměstnanci (tj. zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo je v „nesmluvní cizině“, jsou-li pracovně činní v ČR přímo ve prospěch tohoto zahraničního zaměstnavatele).

Pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Pokud se OSVČ k pojištění rozhodne, písemně se přihlásí na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

K dobrovolnému nemocenskému pojištění se může přihlásit i zahraniční zaměstnanec (tj. člověk, který pracuje v ČR pro zaměstnavatele, který má sídlo ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení a ani nejde o stát EU).

Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

Ano. Nemocenského pojištění nejsou sami o sobě účastni studenti a žáci a důchodci, kteří nevykonávají výdělečnou činnost. Nejde totiž o osoby, které v době nemoci přicházejí o výdělek. I nadále nejsou nemocensky pojištěny osoby, které vykonávají práci na základě dohody o provedení práce, pokud je jejich příjem nižší nebo roven částce 10 000 Kč za měsíc. Účast na pojištění vzniká osobám, které vykonávaly zaměstnání déle než 15 kalendářních dnů, avšak sjednaný příjem byl nižší než rozhodný příjem 2 500 Kč (nebo nebyl příjem sjednán vůbec) jen v těch měsících po dobu trvání takového zaměstnání, ve kterých dosáhly alespoň částky zmíněného rozhodného příjmu (tzv. zaměstnání malého rozsahu).

Účast na nemocenském pojištění nezakládá krátkodobé zaměstnání, tj. kratší než 15 kalendářních dnů po sobě jdoucích, pokud je jednorázovým nahodilým zaměstnáním. Stejně tak tehdy, jestliže zaměstnání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele (či jeho právního nástupce) více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu 2 500 Kč. Účast na pojištění bude nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v příslušném  kalendářním měsíci.

Vynětí z nemocenského pojištění v ČR se týká také lidí, kteří jsou pojištěni v jiném státě, protože pracují pro zaměstnavatele požívajícího diplomatických výsad a imunit. Podobné je to u zaměstnanců pracujících v mezinárodních organizacích. Zpravidla jsou pojištěni ve zvláštním systému této organizace, musí však jejím prostřednictvím písemně požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ o vynětí z pojištění v ČR.

Jak je to s nemocenským pojištěním u dohody o pracovní činnosti?

Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednána na dobu delší než 14 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje rozhodný příjem – 2 500 Kč. Pokud je sjednaná částka nižší než 2 500 Kč, účast na nemocenském pojištění může zaměstnanci vzniknout z titulu zaměstnání malého rozsahu (viz výše). Pokud by tedy vznikla zaměstnanci dočasná pracovní neschopnost v době, kdy je pojištěn, má nárok na nemocenské.

Jak je to s nemocenským pojištěním u dohody o provedení práce?

V těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, vznikne mu účast  na nemocenském pojištění. Zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč. Příjem nižší nebo roven 10 000 Kč účast nezakládá.

Jsem student a příležitostně pracuji jako brigádník. Budu nemocensky pojištěný?

Účast na pojištění může vzniknout při splnění stanovených podmínek z brigády formou pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce (viz výše).

Jsou pracující důchodci nemocensky pojištěni?

Ano, při splnění výše uvedených podmínek. Podniká-li důchodce jako OSVČ, může se sám rozhodnout, zda se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění či nikoliv.

Zpracování všech změn v nemocenském pojištění naleznete v odborných komentářích příručky Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]