5.02.2011

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 kesměrnici o DPH

Prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systémudaně z přidané hodnoty

15.4.2011,Zdroj: Česká daňová správa
Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EUzveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011,kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společnémsystému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

Prováděcí nařízení zahrnuje opatření, která vykládají zásady prouplatňování DPH vyplývající z určitých ustanovení směrnice o DPH. Opatření vzávazné právní formě nařízení by měla zajistit správnou a jednotnou aplikacitěchto ustanovení ve všech členských státech.

Nařízení obsahuje jednak přepracovaná opatření z dosavadního prováděcíhonařízení Rady ke směrnici o DPH a jednak nová prováděcí opatření. Textprováděcích opatření, na která se vztahovalo dosavadní prováděcí nařízení Rady(ES) č. 1777/2005, které bylo přijato k dříve platné šesté směrnici o DPH, se vnovém nařízení přepracovává na strukturu a znění příslušných ustanovení platnésměrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES).

Stěžejní částí nařízení jsou nová prováděcí opatření vyplývající ze změnzavedených směrnicí Rady 2008/8/ES. Týkají se pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb, zejména těch, která ovlivní určenístátu zdanění a osoby povinné přiznat daň. Zahrnují například výklady vsouvislosti s posuzováním daňového statusu příjemce služby, s vymezením sídlači stálé provozovny. Obsahují vyjasňující definice pro uplatňování pravidel uněkterých specifických služeb, například pro služby v oblasti kultury apodobných služeb, přepravu cestujících, služby zprostředkovatele nebo nájemdopravních prostředků.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]