5.02.2011

Novela zákona o DPH pomůže v boji proti daňovým únikům

8.4.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Dne 1. 4. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která zcela nově
v oblasti DPH zavádí institut ručení za nezaplacenou daň. Tento nový institut je zde zakotven
jako nástroj boje proti daňovým únikům. Podle Jana Knížka, generálního ředitele daňové
správy, bude daňová správa institut ručení intenzivně využívat zejména v souvislosti s úniky a
podvody neplacení DPH z pohonných hmot. Pro další oblasti zasažené podvodem či únikem to ale
samozřejmě platí také.

Ručitelem za nezaplacenou daň se podle předmětné novely může stát ten odběratel-plátce DPH,
který přijal zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku od jiného plátce, který (zjednodušeně
řečeno) záměrně neuhradil DPH z tohoto zdanitelného plnění nebo jinak zkrátil daň. Důležitou
skutečností pro uplatnění tohoto institutu je, že příjemce zdanitelného plnění o tomto záměru
vědět měl nebo vědět mohl. Postačuje přitom i nevědomá nedbalost příjemce.

Další možnost uplatnění institutu ručení je v případě zjištění obchodování za zjevně neobvyklou
cenu bez ekonomického objasnění. Zde je – i v duchu závěrů evropské soudní judikatury –
předpoklad, že plnění je zasaženo daňovým únikem.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že příjemce zdanitelného plnění se jako potencionální ručitel v
důsledku nového znění zákona o DPH do jisté míry ocitá v nejisté pozici. Zákon však v tomto
ohledu nabízí řešení, resp. možnost preventivní ochrany. Ručení se totiž nikdy neuplatní, pokud
příjemce (odběratel) využije institut tzv. zvláštního zajištění daně. V rámci tohoto příjemce uhradí
DPH za zdanitelné plnění za poskytovatele. Úhradu musí provést přímo správci daně poskytovatele
na osobní depozitní účet vedený u tohoto místně příslušného správce daně specielně pro dané
účely. Je nutné, aby platba byla přesně identifikována.

Další informace k novému institutu ručení za nezaplacenou daň a přesný způsob identifikování
platby příjemcem zdanitelného plnění jsou uvedeny na internetu české daňové správy http://
cds.mfcr.cz v sekci „Legislativa a metodika“.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]