5.02.2011

§ 71g zákona o DPH – od 1. 4. 2011

29.4.2011,Zdroj: Česká daňová správa

Upřesnění podmínek,za kterých je možné osvobodit od daně dovoz zboží, které je propuštěno dorežimu volného oběhu s účinností od 1. 4. 2011.

Osvobození od daně při dovozu zboží,které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohotozboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státuje osvobozeno od daně (tzv. celní režim 42) § 71g zákona o DPH – od 1. 4.2011

Cílem informace je upozornit na upřesnění podmínek, za kterých je možnéosvobodit od daně dovoz zboží, které je propuštěno do režimu volného oběhu súčinností od 1. 4. 2011. Implementací Směrnice Rady 2009/69/ES je v § 71gzákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o DPH“) upřesněno, že dovoz zboží, které jepropuštěno do volného oběhu, je osvobozen od daně v případě, že se jedná ododání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani vjiném členském státě a za podmínky, že dovezené zboží je odesláno nebopřepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, svýjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státěnení předmětem daně. Osvobozeno od daně je také přemístění obchodního majetkuplátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely ekonomické činnostiplátce v tomto jiném členském státě.

1. Podmínky pro osvobození od daně

Plátce v okamžiku propuštění zboží do volného oběhu poskytne celnímuorgánu:

své daňové identifikační číslonebo daňové identifikační číslo svého·daňového zástupce,

daňové identifikační číslo osobyregistrované k dani v jiném členském·státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, které je uvedeno v písemnémrozhodnutí celního orgánu o propuštění zboží do volného oběhu,

své daňové identifikační číslo,přidělené pro účely daně z přidané hodnoty·v jiném členském státě, které je uvedeno v písemném rozhodnutí celního orgánu opropuštění zboží do volného oběhu,

podklady dokazující, že dovezenézboží je bezprostředně určeno k odeslání·nebo přepravě do jiného členského státu.

2. Podklady

Jako přílohu příslušného celního prohlášení předloží plátce podklady,kterými prokazuje dodání zboží do jiného členského státu a které vlastní ještěpřed uskutečněním dodání zboží. Jedná se o standardní doklady z obchodníhostyku jako jsou například objednávky zboží a přepravy, kontrakty, dodací listy,přepravní doklady apod.

3. Uvádění v celním prohlášení

Plátce uvede do kolonky 44 písemného celního prohlášení (podávaného natiskopisu JSD) své DIČ a současně DIČ osoby, která zboží v jiném členském státěpořizuje. Před své DIČ uvede kód „Y040“, před DIČ osoby, kterázboží v jiném členském státě pořizuje, uvede kód „Y041“. Je-licelní prohlášení podáváno elektronicky v systému e-dovoz, jsou údaje o DIČsoučástí datových prvků v kolonkách č. 8 a č. 14 společně s dalšímiidentifikačními údaji o subjektech.

4. Povinnost uvedení v daňovémpřiznání

Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně do daňovéhopřiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto režimu propuštěno.

5. Porušení podmínek pro osvobozeníod daně

Pokud nejsou všechny podmínky pro osvobození od daně splněny, je plátcepovinen za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do režimu volného oběhupropuštěno, přiznat daň. V případě porušení podmínek pro dovoz zboží osvobozenýod daně je správcem daně příslušný finanční úřad.

Ilustrativní příklad

Plátce dovezl v dubnu 2011 zboží na základě smlouvy o dodání zboží seslovenským podnikatelem, který je na Slovensku osobou registrovanou k dani vjiném členském státě. Při probíhajícím celním řízení předložil celnímu úřadusvé daňové identifikační číslo, daňové identifikační číslo slovenskéhoodběratele a smlouvu o dodání zboží. Slovenský podnikatel však odmítl zbožípřevzít a plátce se rozhodl, že zboží prodá v tuzemsku. Plátce je povinen zaměsíc duben 2011 přiznat daň při dovozu zboží.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]