1.12.2011

Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění

7.1.2011, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. 1. 2011 vykonává OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění.

Tato změna vyplývá z nově nastavené podmínky ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je definováno, že vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonává OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění a u které zároveň trvá některý z důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

OSVČ, která doposud vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu pobírání předčasného starobního důchodu a současně je účastna nemocenského pojištění OSVČ, si od 1. 1. 2011 musí zvolit jen jednu z těchto možností. Musí sama zvážit, zda preferuje výplatu předčasného starobního důchodu nebo účast na nemocenském pojištění pro případ vzniku sociální události.

OSVČ pobírající předčasný starobní důchod má nárok na výplatu této dávky důchodového pojištění jen za splnění podmínky, že nevykonává výdělečnou činnost. Pro účely zákona o důchodovém pojištění se za výdělečnou činnost považuje činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Z uvedeného vyplývá, že při výkonu vedlejší činnosti nesmí OSVČ pobírající předčasný starobní důchod v kalendářním roce dosáhnout rozhodné částky. Tzn., její daňový základ podle § 7 po úpravě dle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmu nesmí dosáhnout limit stanovený pro kalendářní rok, aby měla nárok na výplatu předčasného starobního důchodu.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je povinně účastna důchodového pojištění vždy. Výše příjmů není pro povinnou účast na důchodovém pojištění u hlavní činnosti rozhodná. Z tohoto důvodu nebude mít OSVČ, které byl do 31. 12. 2010 vyplácen předčasný starobní důchod, nárok na výplatu tohoto důchodu za leden 2011 a další období, přestože bude vykonávat hlavní činnost jen na základě účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

Pokud by OSVČ upřednostnila výplatu předčasného starobního důchodu před účastí na nemocenském pojištění OSVČ a de facto i na důchodovém pojištění, musí se z nemocenského pojištění OSVČ včas odhlásit. Odhlásit se z nemocenského pojištění zpětně zákon neumožňuje. Jestliže tedy OSVČ nepodá odhlášku (může být napsána volnou formou, není předepsaný tiskopis) nejpozději do 31. 12. 2010 osobně, nebo prostřednictvím poštovní zásilky, její účast na nemocenském pojištění trvá i v následujícím měsíci a i když bude trvat jen jediný den, v daném měsíci bude činnost OSVČ posouzena jako hlavní samostatná výdělečná činnost a nárok na výplatu předčasného starobního důchodu za tento měsíc nenáleží.

Zákon o nemocenském pojištění však také stanoví, že nemocenské pojištění zaniká prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné. Pokud tedy OSVČ, která nechce být účastna nemocenského pojištění v roce 2011, nezaplatí platbu na nemocenské pojištění za měsíc leden 2011 alespoň ve výši 92 Kč nebo platba nebude připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení nejpozději dnem 21. 2. 2011, zaniká této OSVČ účast na nemocenském pojištění dnem 1. 1. 2011 (poslední den účasti na nemocenském pojištění OSVČ by byl 31. 12. 2010). V takovém případě by v daném měsíci a následujícím období náležela výplata předčasného starobního důchodu.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]