1.12.2011

Novinky v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011

7.1.2011, Zdroj: ČSSZ

Od 1. 1. 2011 se nemocenské vyplácí až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) či nařízené karantény.
Zaměstnanci – poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se bude nemocenské vyplácet od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů. Tato opatření by měla platit tři roky.
Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše nemocenského - tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, která byla přijata původně jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby nemocenského z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.)
Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude trvat ještě v roce 2011, bude se nemocenské vyplácet za podmínek a po dobu podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010 (tj. od 15. kalendářního dne trvání DPN).

Příklad:
Zaměstnanec v pracovním poměru, účastný nemocenského pojištění, bude uznán dočasně práce neschopným dne 30. 12. 2010. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 28. 2. 2011. Protože pracovní neschopnost vznikla v roce 2010, poskytuje se náhrada mzdy i nemocenské podle právní úpravy účinné do konce roku 2010. Náhrada mzdy tedy bude poskytována v prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN a od 13. 1. 2011 (15. dne trvání DPN) do 28. 2. 2011 bude náležet nemocenské.
Změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele

Bude-li dočasná pracovní neschopnost trvat déle než 21 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen potvrdit pojištěnci pro účely poskytování náhrady mzdy (platu) nebo snížení platu její trvání vždy k 21. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku.
Zaměstnavatel je povinen neprodleně předávat místně příslušné OSSZ tiskopis „Žádost o nemocenské“ (IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) společně s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“, a to zpravidla po 21 kalendářních dnech trvání DPN, nejpozději však s tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ či s tiskopisem „Rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ (V. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti).
Zaměstnavatel má oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
Byla-li pojištěnci povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 21 kalendářních dnů DPN, je pojištěnec nadále povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli.
Výpočet dávek – změny redukčních hranic
Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z redukovaného DVZ a rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, s níž je spojen vznik nároku na dávku. K 1. 1. 2011 se změní redukční hranice pro úpravu DVZ v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční hranice bude činit 825 Kč (nyní 791 Kč), druhá redukční hranice 1 237 Kč (nyní 1 186 Kč) a třetí redukční hranice 2 474 Kč (nyní 2 371 Kč). Do první redukční hranice se počítá z denního vyměřovacího základu 90 % (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Příklad výpočtu nemocenského v roce 2011:
Zaměstnanec v pracovním poměru, který se účastní nemocenského pojištění od 5. 1. 2009, bude uznán dočasně práce neschopným dne 1. 2. 2011. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 28. 2. 2011.
Nemocenské bude náležet od 22. do 28. 2. 2011. Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského bude období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2011. Při vyměřovacím základu zaměstnance ve výši 350 000 Kč za rozhodné období bude činit denní vyměřovací základ před redukcí 958,90 Kč (350 000 Kč/365 dnů). Částka do výše první redukční hranice (825 Kč v roce 2011) se započítá 90 %, tj. 742,50 Kč = 90 % z 825 Kč. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (958,90 Kč – 825 Kč = 133,90 Kč) se započítá 60 %, tj. 80,34 Kč (60 % z 133,90 Kč). Redukovaný denní vyměřovací základ bude činit 822,84 Kč (742,50 Kč + 80,34 Kč). Výše nemocenského za kalendářní den bude činit 60 % redukovaného a na celé koruny nahoru zaokrouhleného denního vyměřovacího základu, tj. 493,80 Kč, tj. po zaokrouhlení 494 Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]