10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob a DPH –neprokázané fakturované služby


Finanční úřad zahájil daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob a DPH za zdaňovací období kalendářního roku 2006 a 2007 u společnosti s ručením omezeným, která v prověřovaných zdaňovacích obdobích provozovala nákup a prodej sportovních zařízení vhodných pro fitness-centra a pořádání kurzů pro instruktory na těchto zařízeních.
V rámci daňové kontroly za použití software IDEA byly zjištěny značné nesrovnalosti ve skladové evidenci prodávaného zboží, kdy evidované stavy zboží neodpovídaly skutečnosti při porovnání nákupu a prodeje jednotlivých druhů podle označených kódů. Zároveň bylo zjištěno, že společnost odepisovala ve značném rozsahu ze skladu zboží z důvodu uznaných a uskutečněných reklamací, dále z důvodu spotřeby reklamních předmětů a vzorků, přičemž tyto případy nebyly žádným způsobem doloženy, ani na výzvu správce daně. Navržené důkazní prostředky - provedené svědecké výpovědi a součinnosti s třetími osobami, neprokázaly provedené reklamace a správnost skladové evidence. Vzhledem k tomu, že společnost neunesla důkazní břemeno a nakoupené a odepsané zboží nebylo ve stavu zásob, ani zahrnuto v tržbách za prodané zboží, dospěl správce daně k závěru, že byly zkráceny výnosy a uskutečněná zdanitelná plnění vykázaná v daňových přiznáních.
Závažným zjištěním v rámci prováděné daňové kontroly byla i skutečnost, že v nákladech společnosti byly zaúčtovány faktury za zprostředkování prodeje v celkové hodnotě převyšující 2 mil. Kč, vystavené jedním z jednatelů společnosti, které byly částečně vystaveny v období, kdy jednatelem byl a z větší části v období, kdy ze společnosti vystoupil a přestal být i jejím jednatelem. Výše takto účtované provize v porovnání se společností dokládanými souvztažnými zakázkami však v konečném efektu způsobila, že údajně zprostředkované prodeje byly z pohledu společnosti buď ztrátové, nebo s minimálním ziskem. V reakci na výzvu správce daně společnost různě měnila navrhované důkazní prostředky i zakázky, jichž se mělo zprostředkování týkat. Složitým dokazováním – výslechy svědků ze strany odběratelů společnosti a bývalého jednatele bylo zjištěno, že zaúčtované faktury nekorespondují se skutečností. Z uvedených důvodů společnost neprokázala oprávněnost zahrnutí nákladů na zprostředkování do daňově uznatelných nákladů. Zaúčtování daňově uznatelných nákladů bylo zjištěno i na základě faktur vystavených dalším jednatelem společnosti. V tomto případě se jednalo o činnost, která odpovídala jeho jednání za společnost dle společenské smlouvy, tedy jednání z funkce jednatele společnosti. Z těchto důvodů nebylo uvedené faktury možné akceptovat jako daňové náklady. Dále bylo zjištěno, že společnost zaúčtovala do daňově uznatelných nákladů fakturu na téměř 300 tis. Kč, vystavenou spojenou osobou – občanským sdružením za školení instruktorů pro odběratele společnosti, přičemž měla ve svých nákladech zahrnuty i další faktury od jiných osob za stejnou službu. Porovnáním s vyfakturovanými částkami za školení osob odběratelům bylo zjištěno, že i školení poskytnutá jinými osobami převyšují co do počtu vyškolených osob skutečně realizovaná školení. Z dokazování a výslechu svědků vyplynulo, že společnost neunesla důkazní břemeno a neprokázala uskutečnění fakturovaných služeb a oprávněnost jejich zahrnutí do daňově uznatelných nákladů. Zároveň bylo v kontrolovaných obdobích zjištěno zkreslení základu daně z titulu nesprávného vyúčtování vystavených zálohových faktur, kdy do výnosů nebylo konečné vyúčtování zahrnuto, buď vůbec, nebo v nesprávné výši a z titulu neoprávněného zahrnutí nedoložených a neprokázaných nákladů do daňově uznatelných nákladů (sponzorský dar, doklad vystavený na jiný subjekt).
Zejména s ohledem na zjištěné krácení příjmů byla daň stanovena za použití pomůcek v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedených zjištění byla za zdaňovací období roku 2006 u daně z příjmů právnických osob doměřena daňová povinnost 519.360,- Kč a za zdaňovací období roku 2007 - 730.560,- Kč, tedy celkem doměřeno 1.249.920,- Kč. U daně z přidané hodnoty byla za kontrolovaná zdaňovací období doměřena daňová povinnost v celkové výši 614.742,- Kč.
Trestní oznámení bude podáno.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]