8.09.2010

Daň z přidané hodnoty – doměření daně


Předmět pochybení:
Daňový subjekt (fyzická osoba, provozovatel autobusové dopravy) nepřiznal do uskutečněných zdanitelných plnění prodej autobusu leasingové společnosti, který si následně formou finančního pronájmu od této společnosti pronajal.
Zákonem upraveno: § 21 odst. 1 a 4 a ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Slovní popis:
V rámci prověřování údajů o pořízení nového dopravního prostředku – autobusu - z jiného členského státu Evropské unie v daňovém přiznání k DPH bylo správcem daně zjištěno, že daňový subjekt toto pořízení nového dopravního prostředku do přiznání neuvedl. Dále bylo zjištěno, že daňový subjekt tento autobus ihned prodal leasingové společnosti a následně si jej formou finančního pronájmu od této společnosti pronajal. Prodej autobusu leasingové společnosti daňový subjekt nepřiznal v přiznání k DPH. Správce daně doměřil daň na výstupu z prodeje autobusu leasingové společnosti a zároveň uznal daň na vstupu z leasingové splátky dle splátkového kalendáře.
Výše doměrku daně z tohoto titulu: 1,167.239,00 Kč – DPH.
Fáze daňového řízení:
Zpráva o daňové kontrole byla projednána s daňovým subjektem. Předáno k vyměření. Dodatečný platební výměr doručen. Daňový subjekt se neodvolal.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]