7.15.2010

Aplikace DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.(15.7.2010)

Pokud plátce po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb., kterým se měnil zákon o DPH provádí opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH, musí ještě podávat dodatečné daňové přiznání?

Odpověď:

V čl.II zákona č. 120/2010 Sb., kterým se měnil zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je stanoveno, že pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud plátce při stanovení základu daně postupoval podle § 36a odst.3 písm.d) zákona o DPH v platném znění od 1.1.2010, může po účinnosti zákona č.120/2010 Sb. provést opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH nebo může podat dodatečné daňové přiznání podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SDP“). Je na uvážení plátce daně, který ze dvou výše uvedených způsobů pro opravu základu daně a výše daně zvolí.

V případě, že plátce daně provádí opravu základu daně a výše daně na základě podání dodatečného daňového přiznání podle § 41 zákona o SDP, musí podat dodatečné daňové přiznání za každé zdaňovací období, kterého se předmětná oprava základu daně a výše daně týká. Pokud plátce daně provádí opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH, nepodává již dodatečné daňové přiznání ve smyslu zákona o SDP.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]