6.29.2010

Změny v nemocenském pojištění od 1. 6. 2010

9.6.2010, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Dne 1. 6. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Tímto zákonem dochází v oblasti nemocenského pojištění k některým změnám ovlivňujícím výši dávek.

Dávky v mateřství
Dávky v mateřství se budou vypočítávat stejným způsobem jako v roce 2009. To znamená, že se výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den zvyšuje na 70 % denního vyměřovacího základu (od 1. 1. 2010 činila 60 %) a při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do první redukční hranice (791,- Kč) počítá 100 % (od 1. 1. 2010 se počítala 90 %).
Pojištěncům, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství před 1. 6. 2010 a náleží jim i po tomto datu, bude však dávka podle přechodného ustanovení tohoto zákona zvýšena až od 1. 7. 2010. Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí zpětně za kalendářní měsíc. To znamená, že dávku za červen, která se vyplácí v měsíci červenci, obdrží tito pojištěnci ještě ve stejné výši jako dosud, ve zvýšené výši bude poskytnuta až dávka za měsíc červenec, která se vyplácí v měsíci srpnu. Totéž platí i pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
Pojištěncům, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1. 6. 2010, náleží za měsíc červen již ve výši podle nové právní úpravy.
Právní úprava dále stanoví nárok na doplatek pro pojištěnce, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství před 1. 6. 2010. Tento doplatek bude však podle příslušného přechodného ustanovení náležet jen za období od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010, neboť právní úprava nezakotvila poskytování doplatku za měsíc červen, i když za tento měsíc náleží ještě snížená dávka. Výše doplatku se vypočte jako rozdíl mezi výší peněžité pomoci v mateřství stanovenou podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném před 1. 1. 2010 a výší peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2010.
Doplatky peněžité pomoci v mateřství za období leden až květen 2010 začne ČSSZ vyplácet od října 2010. O doplatek není třeba žádat, pojištěncům bude vyplácen automaticky.

Ošetřovné
S účinností od 1. 6. 2010 se ruší třídenní karenční doba u ošetřovného. To znamená, že ošetřovné od 1. 6. 2010 náleží od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu nejdéle 9 kalendářních dnů (popř. 16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance, který má v péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Výše ošetřovného za kalendářní den zůstává nezměněna. V případech, kdy datum nabytí účinnosti zákona, tedy 1. 6. 2010, zasáhne do karenční doby právě běžícího případu ošetřovného, karenční doba končí a za tento den již dávka ošetřovného náleží.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]