4.15.2010

Změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1.1.2010

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Informace k vracení daně plátcům v jiných členských státech podle § 82 zákona o DPH je určena pouze pro plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v České republice. Cílem této informace je upozornit na změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech, ke kterým dochází s účinností od 1. 1. 2010.

Novelou zákona o DPH, kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v návaznosti na směrnici Rady 2008/9/ES, se nahrazuje stávající § 82 novým zněním § 82. Postup pro vracení daně v České republice osobám registrovaným k dani v jiném členském státě dle znění § 82a a 82b zákona o DPH je předmětem samostatné informace.

I. Základní úprava vracení daně
1. nárok na vrácení daně
2. přístup na Daňový portál české daňové správy
3. vyplnění žádosti o vrácení daně
4. podání žádosti o vrácení daně
5. informace k vracení daně plátcům v jiných členských státech
6. opravy žádosti o vrácení daně
7. okamžik doručení

1. Nárok na vrácení daně

Plátce má nárok na vrácení daně, která mu je účtována osobou registrovanou k dani v jiném členském státě za zdanitelná plnění s místem plnění v tomto jiném členském státě, pokud nemá v tomto jiném členském státě v období pro vrácení daně sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Pravidla pro vrácení daně stanovuje vždy jiný členský stát.

Pokud je plátce povinen v tuzemsku krátit odpočet daně, postupuje podle § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH a má tak nárok na vrácení daně pouze v poměrné výši (§ 82 odst.1 zákona o DPH).

Pokud žadatel v období pro vrácení daně uskutečňuje pouze osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně nebo je osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 zákona o DPH a nebo je osobou nepovinnou k dani, nebude tato žádost o vrácení daně předána jinému členskému státu (§ 82 odst. 5 zákona o DPH).

Podmínkou pro vrácení daně je podle § 82 odst. 2 zákona o DPH podat elektronicky:

žádost o přidělení přístupu do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech, a
žádost o vrácení daně.
2. Přístup na Daňový portál české daňové správy

Přístup do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech na Daňovém portále české daňové správy (dále jen „Aplikace“) přidělí místně příslušný správce daně na základě žádosti, podané elektronicky prostřednictvím Daňového portálu >Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikace EPO ). Žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem (seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb je uveden na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/ ) ). Žádost je posouzena do 15ti pracovních dní. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti vyrozuměn prostřednictvím mobilního telefonu (zprávou sms). V případě, že přístup do Aplikace je místně příslušným správcem daně zamítnut, bude žadateli rovněž doručeno rozhodnutí v uvedené věci. V opačném případě po uplynutí stanovené doby má žadatel otevřen přístup do Aplikace. Vstup do Aplikace je umožněn pouze stejné osobě, která žádost podepsala uznávaným elektronickým podpisem.

Podání žádosti o přidělení přístupu do Aplikace je umožněn po 1. 1. 2010.

3. Vyplnění žádosti o vrácení daně

Po přihlášení do Aplikace bude žadateli nabídnut výběr odkazů:

Nová žádost o vrácení DPH,
Opravná žádost o vrácení DPH,
Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně,
Informace o podaných žádostech (přehled),
Informace o podaných upřesněních koeficientu (přehled),
Všeobecné informace.
Ve formuláři žádosti o vrácení DPH bude žadatel vyplňovat záložky:

Záhlaví (stát, období pro vrácení, příp. koeficient pro poměrný nárok na vrácení, ekonomickou činnost dle výběru harmonizovaných kódu NACE aj.),
Kontaktní údaje (e-mail, bankovní účet aj.),
Příslušná plnění v rámci EU/dovoz,
Připojení příloh,
Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu, pokud má být i to podáno spolu s žádostí o vrácení.
Žádost o vrácení daně a samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení budou k dispozici v českém jazyce. V případě, že žadatel bude doplňovat určené údaje volným textem, je povinen tyto údaje vyplnit podle pravidel jiného členského státu, kde žadatel žádá o vrácení daně.

Členský stát vrácení daně může požadovat kopii daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, a to v elektronické formě, pokud základ daně u uhlovodíkových paliv převyšuje částku 250 EUR nebo její ekvivalent a částku 1000 EUR nebo její ekvivalent u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb (plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně). Kopie dokladů může žadatel vkládat do přílohy žádosti o vrácení daně o maximální kapacitě do 5 MB (včetně případného zazipování) a ve formátu souboru: .pdf, .jpg, nebo .tif.

Žádost o vrácení daně může podat i zmocněný zástupce a to pokud žadatel u svého místně příslušného správce daně udělí plnou moc pro zastupování při vrácení daně zástupci podle § 10 odst. 3 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Registrační data žadatele, případného zástupce, jsou systémem automaticky vyplněna bez možnosti oprav v aplikaci tak, jak jsou aktuálně k dispozici místně příslušnému správci daně. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel/zástupce musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

V případě, že žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení bude vyplňovat záložky:

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně (koeficient a období jeho platnosti).
Kontaktní údaje.
Registrační údaje žadatele jsou i v tomto případě automaticky vyplněny a nelze je modifikovat. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel/zástupce musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

Elektronická adresa neboli E-mail je velmi důležitá při komunikaci se správcem daně jak tuzemským, tak i se správcem daně v jiném členském státě. E-mail žadatele, ale i zástupce, pokud je ustanoven, musí být uveden vždy.

4. Podání žádosti o vrácení daně

Žadatel je povinen podat žádost o vrácení daně nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně (§ 82 odst. 3 zákona o DPH).

Po vyplnění a podání žádosti obdrží žadatel v rámci Aplikace potvrzení o podání s vygenerovaným podacím číslem. Žádost je tímto připravena k odeslání do členského státu vrácení. Pokud bude česká daňová správa požádána členským státem vrácení o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně podle § 82 odst. 6 zákona o DPH, bude žadatel rovněž vyrozuměn o doručení do státu vrácení a stavu jeho podání (přijetí/zamítnutí). V ostatních případech členský stát vrácení vyrozumí žadatele o stavu doručení jeho podání podle svých legislativních pravidel.

Žádost o vrácení daně podaná po 31. prosinci 2009, i ta, která se týká období roku 2009, lze podat pouze elektronicky prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy v Aplikaci a to podle nového platného předpisu do 30. září 2010 (Přechodná ustanovení Čl. II. bod 2).

5. Informace k vracení daně plátcům v jiných členských státech

Na webových stránkách české daňové správy v sekci Mezinárodní spolupráce>DPH>DPH v EU>Vracení DPH a rovněž tak v rámci Aplikace jsou zveřejněny požadavky členských států týkající se:

použití subkódů pro popis zboží/služeb,
požadovaných příloh,
upřesnění požadovaných limitů částek vyjádřených v národní měně státu vrácení,
použití harmonizovaných kódů NACE pro popis ekonomické činnosti,
jazykové požadavky pro vyplňování volných textů v žádosti, či pro další komunikaci se státem vracení,
případná omezení limitů období pro vracení,
doručování,
podmínky pro zastupitelnost,
platba na účet třetí strany.
6. Opravy žádosti o vrácení daně

Pokud plátce v období pro vrácení daně zjistí po podání žádosti o vrácení daně chybu v náležitostech uvedených v záhlaví, kontaktních údajích a údajích na daňovém dokladu nebo daňovém dokladu při dovozu zboží, provede opravu prostřednictvím Aplikace v již podané žádosti o vrácení daně daného období pro vrácení daně (Opravná žádost o vrácení DPH). Přijetí, či případné zamítnutí, těchto oprav se řídí podle pravidel členského státu vrácení daně.

Pokud dojde ke změně ve výši koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně po podání žádosti o vrácení daně, provede plátce opravu částky daně prostřednictvím Aplikace, tuto opravu provede v následující žádosti pro vrácení daně, a to v kalendářním roce kdy provede plátce vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění podle § 76 odst. 7 zákona o DPH, nebo opravu vypořádávaného období předloží plátce na samostatném prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, pokud v období vypořádání nároku na odpočet daně nepodá žádnou žádost o vrácení daně (§ 82 odst. 4 zákona o DPH).

7. Okamžik doručení

Okamžikem doručení se podle § 82 odst. 6 zákona o DPH rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Toto ustanovení bude aplikováno v případě, že česká daňová správa bude požádána členským státem vrácení o doručení jím vydaných aktů ve věci, vrácení tj.oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí a tudíž záleží na každém členském státě vrácení jaká pravidla si stanovil. Předmětná informace bude pak k dispozici na Daňovém portále české daňové správy v Aplikaci po přihlášení přes příslušné DIČ a žadatel bude o změně stavu svého podání uvědomen výše uvedeným oznámením.


II. Nejčastější otázky a odpovědi

1) Co se rozumí obdobím pro vrácení daně?

Obdobím pro vrácení daně se rozumí podle článku 2 odst. 3 směrnice Rady 2008/9/ES nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně méně něž tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku (plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně).

2) V jakých případech komunikuje tuzemský správce daně s plátcem při vracení daně?

Komunikace tuzemského správce daně s plátcem při umožnění přístupu do Aplikace může nastat:

při podání žádosti o přístup do Aplikace a při podání žádosti o vrácení daně podle § 82 odst. 2 zákona o DPH,
pokud si plátce zvolí zástupce v procesu vracení daní, je povinen udělit písemnou plnou moc zástupci a tuto plnou moc podat u místně příslušného správce daně,
pokud dojde ke změnám v registračních údajích plátce a zástupce.
3) Jaké jsou minimální limity pro vrácení daně?

Podle článku 17 směrnice Rady 2008/9/ES nesmí být částky daně nižší než 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce. Pokud se jedná o období v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR (plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně).

4) Co se stane, když dodavatel (osoba registrovaná k dani v jiném členském státě) uvedl chybnou sazbu daně na dokladu?

Pokud dodavatel (osoba registrovaná k dani v jiném členském státě) uvedl chybnou sazbu daně na dokladu a následně odvedl tuto daň do státní pokladny členského státu místa poskytnutí služeb nebo dodání zboží, nemůže být tato daň vrácena na základě článku 2, 4a) a 5 směrnice Rady 2008//9/ES. O vrácení částek daně z přidané hodnoty bezdůvodně poukázané orgánům daňové správy může požádat (podle rozsudku ESD ze dne 15. března 2007, ve věci C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH) pouze dodavatel a příjemce služby může na tomto dodavateli vymáhat občanskoprávní žalobou vydání bezdůvodného obohacení.

5) U jakého druhu zboží a služeb má plátce nárok na vrácení daně?

Podle článku 9 směrnice Rady 2008/9/ES jsou druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby popsány podle číselných kódů a subkódů, které je nutné dodržet při vyplňování žádosti o vrácení daně (plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně).

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]