11.26.2009

Nové tiskopisy pro uplatnění nároku na nemocenské a ošetřovné

16.11.2009, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od listopadu 2009 se změní povinnosti ošetřujícího lékaře a vzhledem k tomu dochází také ke změně tiskopisů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností a ošetřováním člena domácnosti.

Od 1. prosince 2009 se mění některé povinnosti ošetřujícího lékaře a návazně dochází ke změnám tiskopisů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností a ošetřováním člena domácnosti. Změny přináší zákon č. 302/2009 Sb., který pozměňuje dosavadní zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Jak se nové změny projeví?

Nové tiskopisy

Nárok na nemocenské uplatňuje pojištěnec předložením předepsaného tiskopisu (tzv. neschopenky). Od 1. prosince 2009 se budou používat nové, pětidílné tiskopisy „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“. V praxi to znamená, že se sníží počet dílů tzv. neschopenky. Dosud používané tiskopisy měly šest propisovacích dílů.

Důležitou změnou mimo jiné je, že na rozhodnutí (hlášení) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (díl II. a V.) je nahrazena rubrika „Schopen práce od“ rubrikou „Neschopen práce do“. Ošetřující lékař tak uvádí poslední den trvání dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv den, od kterého je pojištěnec schopen práce (jako tomu bylo dosud).

Nově se zavádí tiskopis „Náhradní hlášení“, kterým lze nahradit kterýkoli z dílů tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ v případě, že dojde k jeho ztrátě nebo znehodnocení.

Zjednoduší se tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Nový tiskopis bude mít na rozdíl od současného pětidílného jen dva propisovací díly a údaje budou přehledněji uspořádány tak, že umožní rozlišit, zda jde o nezbytnost ošetřování dítěte (člena domácnosti) z důvodu onemocnění či karantény, či zda jde o onemocnění osoby, která jinak o dítě pečuje.

Tiskopisy „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ (tzv. lístek na peníze) a „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“ se nemění.

Ošetřující lékaři

Ošetřující lékař již nemá povinnost zakládat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti do zdravotnické dokumentace práceneschopného pojištěnce. Prodlužuje se lhůta pro odeslání hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tato hlášení ošetřující lékař zasílá příslušné okresní/Pražské/Městské správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), popř. jinému příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti (dosud byl povinen odeslat tato hlášení následující pracovní den).

Hlášení o změně režimu dočasně práceneschopného pojištěnce ošetřující lékař nadále zasílá příslušné OSSZ (služebnímu orgánu) nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy lékař rozhodne o změně režimu dočasně práceneschopného pojištěnce.

O ukončení potřeby ošetřování rozhodne ošetřující lékař dnem, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování pominula, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od tohoto vyšetření. Ošetřující lékaři již nemají povinnost odesílat hlášení o vzniku a ukončení potřeby ošetřování do evidence OSSZ/služebnímu orgánu.

Přechod na novou právní úpravu

Nové tiskopisy se začnou používat ve všech případech, kdy dočasná pracovní neschopnost (karanténa) nebo potřeba ošetřování (péče) vznikla 1. prosince 2009 a později. K ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče), o jejímž vzniku bylo rozhodnuto před 1. prosincem 2009, se použijí dosavadní tiskopisy (platné do 30. listopadu 2009).

Ošetřující lékaři vedení v evidencích ČSSZ byli, popř. budou informováni o těchto změnách a o dalším postupu dopisem z příslušné okresní/Pražské/Městské správy sociálního zabezpečení.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]