9.26.2012

Zákon o veřejných zakázkách má prováděcí vyhlášky


18.7.2012, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

V těchto dnech došlo k uveřejnění tří vyhlášek k zákonu o veřejných zakázkách ve Sbírce zákonů ČR. Vyhlášky vymezují podrobnosti požadavků podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách, a tím napomáhají zadavatelům správně zpracovat zadávací dokumentace tak, aby vyhovovaly povinnostem stanovených zákonem.

To představuje další velmi důležitý milník v procesu zavádění novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) do praxe. Vyhlášky nabudou účinnosti 1. září 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto prováděcí předpisy vydalo 25. června 2012.

Vyhlášky vymezují podrobnosti požadavků podle příslušných ustanovení ZVZ, a tím napomáhají zadavatelům správně zpracovat zadávací dokumentace tak, aby vyhovovala povinnostem, které jsou stanoveny zákonem.

Jednoznačným přínosem prováděcích právních předpisů je posílení transparentnosti a zjednodušení kontroly procesu zadávání veřejných zakázek. Velmi důležité je také sjednocení obchodních podmínek a konkretizace obsahu zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky na stavební práce. Povinnost vymezit předmět veřejné zakázky na stavební práce nutí zadavatele předem podrobně stanovit své požadavky. V budoucnu by tak mělo dojít k eliminaci sepisování případných dodatků ke smlouvám v průběhu plnění veřejné zakázky a tím k omezení následného navyšování objemu vynakládaných veřejných prostředků.

Požadavek na odůvodnění veřejné zakázky přináší zvýšení transparentnosti, zajištění vyšší informovanosti dodavatelů i široké veřejnosti a posílení kontrolních mechanismů při zadávání veřejných zakázek. S odůvodněním vypsané veřejné zakázky lze zadavatele konfrontovat jak při následné finanční kontrole, tak veřejně či politicky. Cílem je tedy působit na zadavatele a motivovat jej k účelnému, hospodárnému a efektivnímu vynakládání veřejných financí.


Popis jednotlivých vyhlášek:

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 ZVZ)

Vyhláška stanovuje požadavky na rozsah příslušné dokumentace tak, aby specifikovala předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a specifikuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jejich elektronické podoby.

Vyhláška dále vymezuje předmět vedlejších a ostatních nákladů a povinnosti pro zadavatele v případě použití cenové soustavy.

Rozsah a obsah příslušné dokumentace, který je stanoven předmětnou vyhláškou bude nutné respektovat v případě všech veřejných zakázek na stavební práce. Tedy i v případě, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku na stavbu, která nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. 

Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (§ 46d odst. 1 ZVZ)
Vyhláška stanovuje bližší požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen vymezit v zadávací dokumentaci. Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace a díla, vymezení jednotlivých lhůt, podmínky pro změnu subdodavatele, způsob zajištění řádného plnění povinností, způsob zajištění staveniště, zásady kontroly a délku záruční lhůty.

Zároveň je zadavateli dána možnost stanovení dalších obchodních podmínek, které však musí být vždy přiměřené k předmětu plnění veřejné zakázky a zadavatel musí takový požadavek s ohledem na své potřeby odůvodnit podle § 156 ZVZ.

Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (§ 86 odst. 2 ZVZ a § 156 odst. 8 ZVZ)
Vyhláška vymezuje podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky v předběžném oznámení a zároveň stanovuje podrobnosti rozsahu odůvodnění nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.

Zadavatel musí v odůvodnění popsat potřeby, které mají být splněním zakázky naplněny, předmět veřejné zakázky, vzájemný vztah předmětu a potřeb zadavatele a předpokládaný termín splnění veřejné zakázky a dále popsat rizika, která v souvislosti s plněním veřejné zakázky zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.

Vyhláška nepřímo vymezuje standardní požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů. Pokud jsou vytyčené meze zadavatelem respektovány, není nutné stanovené technické kvalifikační předpoklady odůvodňovat. Překročí-li však zadavatel meze nastavené vyhláškou, je povinen takový požadavek na technické kvalifikační předpoklady odůvodnit, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s jejím plněním. Na stejném principu vymezuje vyhláška i požadavky na obchodní podmínky, které zadavatel, při nedodržení standardního vymezení, odůvodňuje ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Vyhláška dále uvádí, za jakých podmínek je nutné odůvodňovat stanovení technických podmínek a hodnotících kritérií veřejné zakázky.

V příloze vyhlášky je pak uvedena struktura odůvodnění, kterou jsou zadavatele povinni respektovat. Tímto způsobem bude dosaženo jednotné formy zveřejňovaných odůvodnění a informace tak budou sdělovány standardizovanou a přehlednou formou. 

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]