9.26.2012

Doporučení MMR k některým otázkám vymezení zadávacích podmínek k veřejným zakázkám na stavební práce


28.8.2012, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dne 25. června byly ve Sbírce zákonů uveřejněny prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách č. 230/2012 a 231/2012 Sb. V souvislosti s jejich aplikací vydává MMR toto doporučení.
Dne 25. června byly ve Sbírce zákonů uveřejněny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to vyhláška č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. Vyhlášky byly vydány Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) na základě zákonného zmocnění a nabývají účinnosti dne 1. září 2012. V souvislosti s aplikací výše zmíněných prováděcích právních předpisů vydává MMR toto doporučení.


Vyhláška č. 231/2012 Sb.
Vyhláška č. 231/2012 Sb. vymezuje podstatné náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce. Předmětná vyhláška tedy pouze stanoví základní rámec obsahu obchodních podmínek, konkrétní specifikace a požadavky na jednotlivé obchodní podmínky již stanoven není, lze však uvést některá doporučení, která se v daných případech jeví jako vhodná pro aplikační praxi.  
Vzhledem k tomu, že nevhodným vymezením obchodních podmínek resp. nastavením příliš přísných požadavků na obchodní podmínky dochází při zadávání veřejných zakázek k časté diskriminaci, považujeme za účelné, zadavateli poskytnout návod, jakým způsobem požadavky na některé obchodní podmínky vymezit a také doporučit vymezení dalších vhodných obchodních podmínek.

Předání a převzetí příslušné dokumentace
Obchodní podmínky musí v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 231/2012 Sb. stanovovat podrobnosti týkající se předání a převzetí příslušné dokumentace.
V této souvislosti upozorňujeme, že za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá zadavatel a obchodními podmínkami není možné tuto odpovědnost přenášet na dodavatele.
Kontrola příslušné dokumentace
Obchodní podmínky by měly stanovit povinnost dodavatele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. 
Upozorňujeme však, že ani v případě, že bude předaná dokumentace kontrolována dodavatelem, nemůže být dotčena odpovědnost zadavatele za správnost předané dokumentace.
Předání a převzetí díla
Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 231/2012 Sb. pak zadavateli ukládá povinnost v rámci obchodních podmínek vymezit způsob předání a převzetí díla. Obchodní podmínky by měly stanovit postupy při přejímce, způsob a obsah zápisu o předání díla, doklady, které je dodavatel povinen při přejímce předložit.
Považujeme za vhodné, aby se předání a převzetí díla účastnily osoby odborně způsobilé, proto doporučujeme v rámci obchodních podmínek veřejné zakázky vymezit také povinnost zadavatele k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
Lhůty pro odstranění vad a nedodělky
V případě, že zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla, doporučujeme stanovit v obchodních podmínkách také podmínky a lhůty pro odstranění zjištěných vad a nedodělků.
Smluvní pokuta za neodstranění vad v termínu
V případě, že zadavatel umožní převzetí díla včetně vad a nedodělků, je vhodné v rámci obchodních podmínek stanovit také přiměřenou smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu.
Zajištění řádného plnění
Na základě ustanovení § 5 písm. b) vyhlášky č. 231/2012 Sb. je dále zadavatel povinen v obchodních podmínkách stanovit způsob zajištění řádného plnění veřejné zakázky.
V této souvislosti zadavatele upozorňujeme, že výše požadovaného zajištění musí být vždy přiměřená složitosti, rozsahu veřejné zakázky a rizikům, které zadavateli v souvislosti s plněním veřejné zakázky hrozí.
Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla
V případě, že obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla, doporučujeme zadavatelům, není-li potřebami zadavatele a riziky spojenými s plněním veřejné zakázky odůvodněno stanovení vyšší smluvní pokuty, stanovit smluvní pokutu, která není vyšší než 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Předání a převzetí staveniště
V ustanovení § 5 písm. c) předmětné vyhlášky je vymezena povinnost zadavatele stanovit podmínky předání a převzetí staveniště.
Obchodní podmínky by neměly stanovit povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, ale mohou obsahovat povinnost zhotovitele zabezpečit jejich vytýčení a odpovědnost zhotovitele za jejich porušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
Zařízení staveniště
Ustanovení § 5 písm. d) dané vyhlášky pak ukládá zadavateli povinnost v rámci obchodních podmínek vymezit způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.
V souvislosti s touto povinností zadavatelům doporučujeme, v obchodních podmínkách uvést, že zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
Je-li to v případě konkrétní veřejné zakázky účelné, doporučujeme zadavatelům v rámci obchodních podmínek stanovit dodavateli také povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pokuta za nevyklizení staveniště
Pro případ, že dodavatel nedodrží lhůtu stanovenou obchodními podmínkami pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, doporučujeme v rámci obchodních podmínek vymezit také sankci za nesplnění předmětné povinnosti., a to formou smluvní pokuty v přiměřené výši. 
Délka záruční lhůty
Ustanovení § 5 v písm. f) dále zadavateli ukládá povinnost stanovit délku záruční lhůty. 
V případě, že vyšší délka záruční lhůty není odůvodněna potřebami zadavatele, lze doporučit, aby délka záruční lhůty nebyla delší, než 60 měsíců.
Umožnění výkon TDI, AD a koordinátora
Doporučujeme také prostřednictvím obchodních podmínek uložit dodavateli povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.  
Platební podmínky
Je-li v konkrétním případě možné, doporučujeme, aby bylo v rámci platebních podmínek stanoveno, že cena díla bude hrazena průběžně a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Průběžná platba stavebních prací by měla umožnit širší účast na plnění veřejných zakázek na stavební práce také malým a středním podnikům.
Také zadavatelům doporučujeme, aby bylo stanoveno, že nedílnou součástí faktury musí být vždy zadavatelem schválený soupis provedených prací, a že při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná.
Dále důrazně doporučujeme stanovit splatnost faktur ne delší než 30 dnů od data vystavení faktury.
Pojištění odpovědnosti
Z důvodů ochrany zadavatele považujeme zejména za účelné a důrazně doporučujeme (k zajištění úhrady škody, která může při plnění veřejné zakázky jednáním dodavatele zadavateli vzniknout) v rámci obchodních podmínek požadovat, aby měl dodavatel po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
Dále pak považujeme za vhodné v rámci zadávacích podmínek požadovat předložení předmětné pojistné smlouvy ještě před podpisem smlouvy na veřejnou zakázku, případně stanovit jiný vhodný termín, kdy má být pojistná smlouva zadavateli předložena, a to pod příslušnou smluvní sankcí za nedodržení této povinnosti
Stavebně montážní pojištění
Obdobně pak, je-li to odůvodněno potřebami zadavatele, doporučujeme uložit dodavateli také povinnost být pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.
Odstoupení od smlouvy
Doporučujeme, aby obchodní podmínky obsahovaly také okruh porušení povinností zadavatele a dodavatele, které zakládají právo na odstoupení od smlouvy. Obchodní podmínky by dále měly stanovit dodavateli povinnost i při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zadavatele, provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací a zadavateli pak povinnost náklady s tímto spojené dodavateli uhradit.
Řešení sporů
Dále považujeme za účelné v rámci obchodních podmínek vymezit také způsob řešení případných sporů a příslušnost soudu.
K vymezení obchodních podmínek může zadavatel použít také všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu, že jsou v souladu s vyhláškou 231/2012 Sb., a jsou přiměřené k předmětu veřejné zakázky.

Vyhláška č. 230/2012 Sb.

Ke způsobu vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce po nabytí účinnosti vyhlášky č. 230/2012 Sb. uvádíme následující.
Ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 230/2012 Sb. vymezuje, co se pro účely vyhlášky rozumí příslušnou dokumentací a v odst. 3 téhož ustanovení je pak uvedeno, že pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Vzhledem k četným dotazům ze strany odborné veřejnosti pro úplnost uvádíme, že projektovou dokumentací pro provádění stavby je projektová dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
K zatřídění stavebních a inženýrských objektů
Dle ustanovení § 2 vyhlášky musí být všechny stavební a inženýrské objekty zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Vyhláška neurčuje přesné označení ani volně dostupné umístění takového třídníku. Na portálu veřejných zakázek provozovaném MMR a přístupném na internetových stránkách www.portal-vz.cz je zveřejněn seznam nejpoužívanějších třídníků.
 
 

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]