9.10.2012

6 nejčastějších dotazů a odpovědí na téma starobní důchod


1.8.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přečtěte si, odkdy máte nárok na odchod do důchodu, zda se mění výše důchodu v závislosti na věku, zda lze zpětně uplatnit nárok na starobní důchod a další odpovědi na nejčastější dotazy.

Kdy mám nárok na odchod do důchodu?

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se po 31. 12. 2009 postupně prodlužuje z 25 let až na 35 let, a to v závislosti na kalendářním roce dosažení důchodového věku. Ve specifických případech lze nárok na starobní důchod získat i při kratší době pojištění. Podrobně jsou důchodový věk, potřebná doba pojištění i jednotlivé typy starobních důchodů uvedeny na http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm. Doba pojištění není jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném, nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu.

Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

Ano, pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím.

Jaké je postupné prodlužování důchodového věku?

V zákoně je problematika důchodového věku upravena zvlášť pro skupinu pojištěnců narozených:


S účinností od 30. září 2011 dochází ke zvyšování důchodového věku u ročníků narozených do r. 1977.

Lze zpětně uplatnit nárok na starobní důchod 

Ano, lze. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku.

Uvedené neplatí pro tzv. předčasný starobní důchod, který lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.

Pobírám důchod a současně pracuji, musím mít smlouvu na dobu určitou?

Ne. Pro nárok na výplatu starobního důchodu po dovršení důchodového věku není od 1. 1. 2010 rozhodující, zda jeho poživatel pracuje v pracovněprávním vztahu na dobu určitou nebo neurčitou. Uzavírat smlouvu na dobu určitou tedy nemusí.

Musím rozvázat pracovní poměr, když budu žádat o řádný starobní důchod v roce 2012?

Ne. Přiznání důchodu není zákonným důvodem k ukončení pracovního poměru. Výkon výdělečné činnosti v pracovním poměru není překážkou výplaty důchodu.

Podrobné komentáře nejen k problematice starobního důchodu naleznete v  publikaci Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění nebo v její on-line verzi.

Na semináři Zákon o nemocenském pojištění v roce 2012 od 1.1. a 1.4. - praktický aplikační seminář se posluchači podrobně seznámí s problematikou nemocenského pojištění zaměstnanců. 

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]