1.06.2012

Pokyn GFŘ - D - 7

k postupu spravců daně při doručovani prostřednictvim datovych schranekS učinnosti od 1. 7. 2009 vstoupil v platnost zakon č. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech

a autorizovane konverzi dokumentů (dale jen „zakon č. 300/2008 Sb.“). Podle ・・ 4 odst. 3

zakona č 300/2008 Sb. Ministerstvo vnitra bezplatnězřdi advokatovi, daňvemu poradci a

insolvenčimu spravci datovou schranku podnikajici fyzicke osoby pote, co obdrž informaci

o jeho zapsani do zakonem stanovene evidence. V přpaděadvokatůa daňvych poradcůzakon stanovil třlete přchodne obdobi a datove schranky jim ze zakona budou zřzovany

ažod. 1. 7. 2012 (・・ 31 odst. 3 zakona č 300/2008 Sb.). Dle informaci Ministerstva vnitra lze

jižv letošim roce, budou-li daňvi poradci mit zajem system „rofesnich datovych

schranek“ využvat, o zřzeni datove schranky podnikajici osoby pro potřby daňveho

poradenstvi poždat. V ・・ 4 odst. odst. 2 zakona č 300/2008 Sb. je zaroveňstanoveno

pravidlo, ž podnikajici fyzicka osoba ma narok na zřzeni jedne datove schranky podnikajici

fyzicke osoby bez ohledu na počt podnikatelskych čnnosti. Z tohoto pravidla všk plati

vyjimka mimo jine pro daňve poradce, resp. advokaty, kterym se pro tento status zřzuje

samostatna datova schranka daňveho poradce. Pokud daňvy poradce vykonava

i dalš podnikatelskou čnnost (s vyjimkou čnnosti uvedenych v ・・ 4 odst. 3 zakona

č 300/2008 Sb., kdy ke kaže z těhto čnnosti by mě mit zřzenu samostatnou datovou

schranku), můž mit zřzenu jak datovou schranku podnikajici fyzicke osoby –daňveho

poradce (od 1. 7. 2012 povinnězřzenu), tak i „ěžou“ datovou schranku podnikajici fyzicke

osoby. Zakon č 300/2008 Sb., tak vychazi z konstrukce vice typůdatovych schranek, jejimžsmyslem je důledne rozlišvani statusu adresata.

Elektronicke doručvani v ramci daňveho řzeni upravuje ・・ 42 zakona č 280/2009 Sb.,

daňvy řd, ve zněi pozděšch přdpisů(dale jen „Ř“), ktery stanovi, ž osobě ktera ma

zpřstupněu datovou schranku se doručje elektronicky podle jineho pravniho přdpisu,

tzn. podle ・・ 17 zakona č 300/2008 Sb. V souvislosti s doručvanim podnikajicim fyzickym

osobam a osobam uvedenym v ・・ 4 odst. 3 zakona č 300/2008 Sb. (daňvym poradců)

prostřdnictvim datovych schranek můž s ohledem na druh doručvane pisemnosti a typ

zřzene datove schranky nastat něolik situaci, ktere jsou s ohledem na přhlednost,

komplexnost a informovanost veřjnosti řšny v tomto pokynu Generalniho finančiho

řditelstvi.Problematika doručovani osobam, ktere maji zřizeny datove schranky:a) podnikajici fyzicke osoby
Podnikajici fyzicka osoba ma zřizenu datovou schranku „podnikajici fyzicke osoby“
spravce daně bude do teto datove schranky doručovat pisemnosti ve věcechpodnikani. Ostatni pisemnosti, ktere se jeho podnikatelske činnosti netykaji

(např. vyzvu k podani přiznani k dani z převodu nemovitosti – nemovitost, ktera neni

zahrnuta v jeho obchodnim majetku), je spravce daně povinen doručovat tomuto

podnikateli v listinne podobě dle ・・ 43 a 44 DŘ.
Podnikajici fyzicka osoba ma zřizenu datovou schranku „fyzicke osoby“ (běžyobčn)

spravce daně bude do teto datove schranky doručovat ostatni pisemnosti,ktere se netykaji jeho podnikatelske činnosti. Pisemnosti ve věcech podnikani bude

doručovat v listinne podobě dle ・・ 43 a 44 DŘ.
Podnikajici fyzicka osoba ma zřizeny dvě datove schranky („podnikajici fyzickeosoby“ a „yzicke osoby“) → spravce daněbude doručvat pisemnosti ve věech

podnikani do datove schranky „odnikajici fyzicke osoby“ a ostatni pisemnosti, ktere

se netykaji jeho podnikani, do datove schranky „yzicke osoby“.

b) osoby uvedene v ustanoveni ・・ 4 odst. 3 zakona č 300/2008 Sb.
Daňovy poradce ma zřizenu pouze datovou schranku „fyzicke osoby“ → spravce daněbude do teto datove schranky doručvat pisemnosti, ktere se netykaji jehopodnikatelske čnnosti. Pisemnosti ve věi jeho vlastni daňve povinnosti daňveho

poradce a pisemnosti vztahujici se k čnnosti daňveho poradce (tzn. jakožo zastupci

daňveho subjektu v daňvem řzeni) bude doručvat v listinne podobědle

・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizenu pouze datovou schranku „podnikajici fyzicke osoby“ →spravce daněbude do teto datove schranky doručvat pisemnosti ve věi jeho vlastni

daňve povinnosti daňveho poradce. Pisemnosti vztahujici se k jeho čnnosti

daňveho poradce (tzn. jakožo zastupci daňveho subjektu v daňvem řzeni) a

ostatni pisemnosti, ktere se netykaji jeho podnikatelske čnnosti, bude doručvat

v listinne podobědle ・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizenu pouze „profesni datovou schranku“ → spravce daněbudedo teto datove schranky doručvat pisemnosti vztahujici se k jeho čnnosti daňveho

poradce (tzn. jakožo zastupci daňveho subjektu v daňvem řzeni). Pisemnosti

ve věi jeho vlastni daňve povinnosti daňveho poradce a ostatni pisemnosti, ktere

se netykaji jeho podnikatelske čnnosti, bude doručvat v listinne podobědle

・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizeny dvě datove schranky („fyzicke osoby“ a „odnikajicifyzicke osoby“) → spravce daněbude do datove schranky „yzicke osoby“ doručvat

pisemnosti, ktere se netykaji jeho podnikatelske čnnosti, a do datove schranky

„odnikajici fyzicke osoby“ pisemnosti ve věi jeho vlastni daňve povinnosti

daňveho poradce. Pisemnosti vztahujici se k jeho čnnosti daňveho poradce

(tzn. jakožo zastupci daňveho subjektu v daňvem řzeni) bude doručvat v listinne

podobědle ・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizeny dvě datove schranky („fyzicke osoby“ a „rofesnidatovou schranku“) → spravce daněbude do datove schranky „yzicke osoby“

doručvat pisemnosti, ktere se netykaji jeho podnikatelske čnnosti, a do „rofesni

datove schranky“ bude doručvat pisemnosti vztahujici se k jeho čnnosti daňveho

poradce (tzn. jakožo zastupci daňveho subjektu v daňvem řzeni). Pisemnosti

ve věi jeho vlastni daňve povinnosti daňveho poradce bude doručvat v listinne

podobědle ・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizeny dvě datove schranky („podnikajici fyzicke osoby“ a„rofesni datovou schranku“) → spravce daněbude doručvat pisemnosti ve věi jeho

vlastni daňve povinnosti daňveho poradce do datove schranky „odnikajici fyzicke

osoby“, a do „rofesni datove schranky“ bude doručvat pisemnosti vztahujici se

k jeho čnnosti daňveho poradce (tzn. jakožo zastupci daňveho subjektu v daňvem

řzeni). Ostatni pisemnosti, ktere se netykaji jeho podnikatelske čnnosti, bude

doručvat v listinne podobědle ・・ 43 a 44 DŘ
Daňovy poradce ma zřizeny tři datove schranky („fyzicke osoby“, „odnikajicifyzicke osoby“ a „rofesni datovou schranku“) → spravce daněbude do datove

schranky „yzicke osoby“ doručvat pisemnosti, ktere se netykaji jeho podnikatelske

čnnosti, do datove schranky „odnikajici fyzicke osoby“ pisemnosti ve věi jeho

vlastni daňve povinnosti daňveho poradce, a do „rofesni datove schranky“ bude

doručvat pisemnosti vztahujici se k jeho čnnosti daňveho poradce (tzn. jakožo

zastupci daňveho subjektu v daňvem řzeni).

Nasledněje uvedena tabulka doručvani daňvym poradců prostřdnictvim datovych

schranek po 1. 7. 2012, tj. kdy jižvšchni budou mit povinnězřzenu „rofesni datovou

schranku“:Vlastni daňova

povinnost

Ostatni

pisemnosti

Pisemnosti

daňovych subjektů

DatS FO + DatS

daňoveho poradcelistina DatS FO DatS daňoveho

poradceDatS podnikajici FO +

DatS daňoveho

poradceDatS podnikajici

FO

listina DatS daňoveho

poradceDatS daňoveho

poradcelistina listina DatS daňoveho

poradceDatS FO + DatS

podnikajici FO + DatS

daňoveho poradceDatS podnikaji

FO

DatS FO DatS daňoveho

poradce

poznamka k použitym zkratkam:

DatS FO = datova schranka fyzicke osoby

DatS podnikajici FO = datova schranka podnikajici fyzicke osoby

DatS daňoveho poradce = datova schranka podnikajici fyzicke osoby – daňoveho poradce

c) postup společny pro obě vyše uvedene skupiny osob
Nelze-li jednoznačně rozlišit, jak ma byt doručovano (do ktere ze zřizenych datovychschranek nebo v listinne podobě), pak spravce daně zvoli způsob doručeni podle

pravděpodobneho usudku, zda se pisemnost tyka či netyka podnikani fyzicke osoby

(tyka se DatS FO a DatS podnikajici FO). V takovychto připadech však nelze uplatnit

fikci doručeni a nedojde-li k jeho faktickemu doručeni, pak je nezbytne doručit dalšim

alternativnim způsobem, při kterem se již fikce doručeni uplatni.
Ve vyše uvedenych připadech může daňovy subjekt (včetně zastupujiciho daňovehoporadce) před spravcem daně seznatelnym způsobem vyjevit, že pisemnosti, ktere by

mu byly doručovany v listinne podobě, mu maji byt doručovany do datove schranky

přip. do ktere ze dvou či vice zřizenych datovych schranek maji byt datove zpravy

od daňove spravy doručovany. V připadech doručovani pisemnosti vztahujicich

se ke statusu daňoveho poradce musi však vždy byt pisemnosti doručovany pouze

do „profesni datove schranky“ podnikajici fyzicke osoby –daňveho poradce –zde jižnelze seznatelnym způobem vyjevit, kam ma byt doručvano.
Pokud by byla adresatovi, ačkoli by měl zřizenu a zpřistupněnu datovou schranku,doručena pisemnost prostřednictvim provozovatele poštovnich služeb a on by tuto

pisemnost převzal, jednalo by se sice o nespravny postup, ale nezpochybnitelne

doručeni, neboť materialni funkce doručeni by byla splněna, tj. došlo by k seznameni

se s obsahem pisemnosti, a uvedene pochybeni by tedy nemělo vliv na platnost

doručeni (viz rozsudek Nejvyššiho spravniho soudu č. j. 1 As 90/2010-95, ze dne

16. 12. 2010).21.12.2011

Ing. Jan Knížek

generální reditel

Validity unknown

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]