3.24.2011

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh.

Jedná se o následující druhy příjmů:

1.Odvod z elektřiny ze slunečního záření

S účinností od 1. ledna 2011 zavádí zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Jedná se o příjem státního rozpočtu ČR a správu odvodu vykonávají finanční úřady.

Odvodovým obdobím pro odvod z elektřiny ze slunečního záření je kalendářní měsíc. Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období. Za odvodová období měsíců leden a únor 2011 je plátce odvodu povinen odvést místně příslušnému finančnímu úřadu odvody ve lhůtě pro odvedení odvodu za odvodové období březen 2011, tzn. do 26. dubna 2011. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel regionální distribuční soustavy.


2.Odvod za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva

Ten, kdo obdržel prostředky poskytnuté ze státních finančních aktiv dle § 36 odst. 5 z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je povinen dodržovat podmínky, na které bylo jejich poskytnutí vázáno a povinnosti stanovené právními předpisy. Pokud tyto podmínky či povinnosti poruší, dojde k neoprávněnému použití příp. zadržení poskytnutých prostředků (neboli k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech) a příjemce dotace je povinen zaplatit odvod a penále za porušení rozpočtové kázně. Odvod a penále se platí prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, který zajistí převod uhrazeného odvodu a penále, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, do státních finančních aktiv.


3.Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, se zavádí možnost zajištění daně v režimu § 109a zákona, resp. možnost postupu, kdy příjemce plnění uhradí část z ceny plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale přímo na účet finančního úřadu.

Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být řádně identifikována, přičemž v ust. § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:


a.identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b.daň, na kterou je úhrada určena,
c.identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d.den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem
zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu s. p. na poštovní poukázce A následující údaje:

Bankovní účet příjemce platby (ve prospěch účtu) = účet finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele zdanitelného plnění. Tvar čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí 80039, z matrikové části (určující finanční úřad – viz Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů) a z kódu banky 0710. Vyplněním této položky je určena daň – viz písm. b)

Variabilní symbol = kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně); vyplněním této položky je určen poskytovatel - viz písm. a),

Specifický symbol = kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění; vyplněním této položky je určen příjemce – viz písm. c),

Ve zprávě pro příjemce uvede informace z písm. d):
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 3. 5. 2011 tzn. 03/05/2011-P
nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
Příklad: den přijetí úplaty je 16. 6. 2011 tzn. 16/06/2011-U

Konstantní symbol = při bezhotovostní platbě se uvede 1148; při hotovostní platbě se uvede 1149.

Výše uvedeným novým druhům daňových příjmů byla pro jejich zaplacení přiřazena následující předčíslí účtů (PBÚ):

PBÚ
Název

1716
Odvod z elektřiny ze slunečního záření

5661
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva

80039
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.V Příloze č. 4 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní uvádíme aktualizovaný přehled všech PBÚ, tzn. včetně nových druhů daňových příjmů.


Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]