12.20.2010

Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011

(16.12.2010)

Od 1. ledna 2011 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění (25 5412 MFin 5412 – vzor č. 13).
Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.
Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem 1. 1. 2011 (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), a zejména z důvodu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k 1. 4. 2011.
Vzhledem k různému datu účinnosti obou nových předpisů bude i pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011 již použit nový vzor č. 17. (viz níže Přechodné období )

Úpravy na 1. straně přiznání

řádné

dodatečné

opravné

Daňový řád v § 138 umožňuje nově podat opravné dodatečné přiznání.
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním (zaškrtne „řádné“ a zároveň „opravné“). Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání (zaškrtne „dodatečné“ a zároveň „opravné“).

Počet příloh / listů

Nové přílohy k přiznání:

  • podle § 141/5 daňového řádu - v případě dodatečného přiznání na daň nižší nebo dodatečného přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené, je plátce povinen uvést důvody pro jeho podání
  • podle § 44 odst. 4 zákona o DPH – pokud dochází k opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, je věřitel, který provedl opravu, povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně a výpis z evidence pro daňové účely (doporučený tvar) – až od 1.4.2011

Vedle toho nutno upozornit, že ve lhůtě pro podání daňového přiznání bude nově (od 1. 4. 2011) vyžadováno předložení výpisu z evidence podle § 92a odst. 6 zákona o DPH – plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně současně s daňovým přiznáním výpis z evidence pro daňové účely, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Tato evidence bude podávána pouze elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Daňovém portálu nebo datových schránek.

Formální úpravy na str. 1

  • Název právnické osoby (dříve Obchodní firma)
  • adresa místa pobytu fyzické osoby (dříve trvalé bydliště)
  • rozdělení B. ODDÍLU

Úpravy na 2. straně přiznání (vyznačeny tučně)

C.ODDÍL

I. Zdanitelná plnění

ř. 5 a 6

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě
(původně Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě (§ 108))

ř. 7 a 8

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3–5)
(původně Dovoz zboží (§ 23)

ř. 10 a 11

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb
(původně pouze ř.10 Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a/2))

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně

ř. 21

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d
(odpovídá souhrnnému hlášení s kódem 3) (původně Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členské státě (§ 24a)

ř. 25

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
(nový řádek – novela zákona o DPH)

ř. 26

(ze závorky vypadává § 92a)

III. Doplňující údaje

ř. 30 a 31

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou
(původně jeden řádek rozdělen vodorovně)

ř. 32

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g
(nový řádek – novela zákona o DPH)

ř. 33 a 34

Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení
(§ 44) (nový řádek – novela zákona o DPH)

IV. Nárok na odpočet daně

ř. 42

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
(původně členěno dle sazby na dva řádky)

ř. 43 a 44

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13
(změna číslování řádků)

ř. 45

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79
(původně ř. 46 Odpočet daně při změně režimu)

ř. 46

Odpočet daně celkem (40+41+42+43+44+45)
(změna číslování řádků)

ř. 47

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e)
(původně ř. 48 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst.2)

V. Krácení nároku na odpočet daně

ř. 51

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst.4)
(původně Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst.3)

ř. 52

Část odpočtu daně v krácené výši Koeficient (%)
(původně Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§76))

ř. 53

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) Vypořádací koeficient (%)
(procentní vyjádření koeficientu)

VI. Výpočet daňové povinnosti

ř. 60

Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úprava odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného do konce roku 2010
(původně Úprava odpočtu daně (§ 78))

odstraněn ř. 61 – přečíslování řádků

ř. 62

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)
(původně ř. 63 Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 62))

ř. 63

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)
(původně ř. 64 Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61))

ř. 64

Vlastní daňová povinnost (ř. 62 – ř. 63)
(původně ř. 65 Vlastní daňová povinnost (ř. 63 – ř. 64))

ř. 65

Nadměrný odpočet (ř. 63 – ř. 62)
(původně ř. 66 Nadměrný odpočet (ř. 64 – ř. 63)

ř. 66

Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 62 – ř. 63)
(původně ř. 67 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 63 – ř. 64)

Odstraněny Záznamy finančního úřadu

  • správce daně vždy vystaví platební výměr, při konkludentním vyměření nedoručuje, založí do spisu (§ 140/1 DŘ)

Přechodné období:

I když pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011 (dále jen přechodné období) nebude ještě účinná novela zákona o DPH, s jejíž účinností se původně počítalo od 1.1. 2011, bude nový tiskopis - vzor č.17 platným pro použití již pro zdaňovací období od 1.1.2011 včetně pokynů k vyplnění - vzor č.13, zde ovšem s tím, že pro přechodné období se tyto pokyny doplňují následovně /viz též samostatný dodatek k Pokynům/

Řádky přiznání, u kterých dochází k obsahovým (ne pouze formálním) změnám, budou v přechodném období vyplňovány následujícím způsobem:

ř. 5 a 6

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě

V přechodném období se zde uvede hodnota plnění dle pokynů k vyplnění – vzor č. 13, s tím, že se neuvede daň z poskytnuté úplaty (zálohy).

ř. 10 a 11

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb

Po přechodné období se zde uvede pouze daň z dodání zlata ve zvláštním režimu (odběratel).

ř. 21

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d

V přechodném období se zde uvede hodnota plnění dle pokynů k vyplnění – vzor č. 13.

ř. 25

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

V přechodném období se vyplňuje pouze hodnota dodání zlata ve zvláštním režimu dle § 92a zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011(dodavatel).

ř. 26

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)

I v přechodném období se vyplňuje podle nových pokynů (tj. bez hodnoty dodání zlata ve zvláštním režimu dle § 92a zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011).

ř. 32

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g

V přechodném období se nevyplňuje.

ř. 33 a 34

Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení (§ 44)

V přechodném období se nevyplňuje.

ř. 45

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79

V přechodném období se uvede pouze údaj o odpočtu daně na vstupu při změně režimu, pokud jde o první nebo poslední zdaňovací období v průběhu registrace k DPH (§ 74 zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011).

ř. 47

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e)

V přechodném období se uvede hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011)

ř. 51

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst.4)

V přechodném období se uvede hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu podle § 76 odst.3 zákona o DPH ve znění pl. do 31.3.2011.

ř. 52

Část odpočtu daně v krácené výši Koeficient (%)

V přechodném období se ve smyslu ust. § 76 zákona o DPH ve znění pl.do 31.3.2011 uvede

  • ve sloupci „Koeficient (%)“ - zálohový koeficient (zaokrouhlený na dvě desetinná místa nahoru, neuvede se v procentním vyjádření)
  • ve sloupci „Odpočet“ - vypočtená poměrná část nároku na odpočet daně, která se vypočte jako součin ř. 46 – pravý sloupec „Krácený odpočet“ a zálohového koeficientu z řádku 52 – levý sloupec „Koeficient (%) “.

ř. 53

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) Vypořádací koeficient (%)

V přechodném období, pokud jde o poslední zdaňovací období v průběhu registrace k DPH, se vypořádací koeficient uvede zaokrouhlený na dvě desetinná místa nahoru, neuvede se v procentním vyjádření.

ř. 60

Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úprava odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného do konce roku 2010

V přechodném období, pokud jde o poslední zdaňovací období v průběhu registrace k DPH, se uvede jednak úprava odpočtu daně (§ 78 zákona o DPH ve znění pl.do 31.3.2011) a jednak vyrovnání odpočtu daně ( 79 zákona o DPH ve znění pl.do 31.3.2011) (uvedou se hodnoty uváděné dříve ve vzoru č. 16 přiznání na ř. 60 a ř. 61) .

ř. 62

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)

V přechodném období se zde uvede hodnota plnění dle pokynů k vyplnění – vzor č. 13.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]