12.12.2010

D – 346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Ministerstvo financí podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), s účinky
od 1.1.2011 z důvodu nesrovnalosti při uplatňování daňových zákonů
p r o m í j í daňovým subjektům rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně podle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa
podle § 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) a touto daní
zaokrouhlenou na celé koruny dolů. Prominutí se nevztahuje na případy uvedené v § 36 odst.
3 a § 38 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Plátce daně sráží, odvádí a uvádí ve vyúčtování (hlášení) pouze daň sníženou
o prominutý rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně
zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa a touto daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů.
Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 zákona o správě daní a poplatků
zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:
Ministerstvo financí shledalo nesrovnalost při uplatňování ustanovení § 146 daňového
řádu ve vztahu k úpravě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podle ustanovení
§ 36 zákona o daních z příjmů.
S účinností od 1.1.2011 by plátce daně musel do daňového tvrzení, tedy vyúčtování
za zdaňovací období 2011, popřípadě hlášení za jednotlivé měsíce, uvádět částky sražené
daně v jednotlivých měsících zaokrouhlené na dvě platná desetinná místa a následně pak
konečnou daň podle ustanovení § 146 odst.1 daňového řádu zaokrouhlit na celé koruny
nahoru. V průběhu roku by tak plátce daně srážel a odváděl správci daně daň zaokrouhlenou
na dvě platná desetinná místa a po skončení roku v daňovém tvrzení (vyúčtování) by tyto
2 částky zaokrouhlil na celé koruny nahoru. V důsledku toho by vznikl nesoulad mezi částkou
tvrzenou a tedy předepsanou do evidence daní, která by byla zaokrouhlena podle § 146 odst. 1
daňového řádu na celé koruny nahoru, a částkou která byla v daném měsíci sražena
a odvedena (ta by se zaokrouhlovala podle § 146 odst. 3 daňového řádu na dvě platná
desetinná místa). Formálně by tak vznikl nedoplatek nikoliv však pochybením plátce daně,
nýbrž nesrovnalostí danou rozdílnými postupy při zaokrouhlování.
Další nesrovnalost spočívá v tom, že plátce daně by od 1.1.2011 musel srážet a odvádět
i haléřové hodnoty, což by se v důsledku projevilo tak, že v haléřových hodnotách by musel
vyplácet příjem snížený o daň jednotlivým poplatníkům (to připadá v úvahu zejména
v případech podle § 6 odst. 4, § 10 odst. 9 zákona o daních z příjmů). Vzhledem k tomu,
že v případě hotovostních plateb nelze nutit plátce daně k vyplácení haléřových částek, neboť
se jedná o plnění fakticky nemožné, vznikla by s účinností od 1.1.2011 nesrovnalost, kterou
je nutné odstranit.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]