11.02.2010

Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

6.10.2010, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Legislativní požadavky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Vzory posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Posudky“) jsou na základě zmocnění vyplývajícího z § 89 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. (viz níže). Podle § 4 odst. 1 této vyhlášky však může být Posudek vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru. Při posuzování platnosti Posudku je tedy třeba vždy hodnotit, zda jsou v něm obsaženy náležitosti nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové podstatné náležitosti je nutno považovat především
základní identifikační údaje o posuzované osobě,
údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována,
výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá,
datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku,
identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu.
Podle § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. musí mít Posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl věku 60 let. Musí se jednat vždy o originál posudku. Pokud posudek sice neodpovídá přesně vzoru uvedenému ve vyhlášce, avšak obsahuje všechny shora uvedené podstatné náležitosti, nelze jej podle názoru Ministerstva dopravy považovat za neplatný.
Příklad dotazu:Otázka:Jakého formátu a uspořádání musí být posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Odpověď:Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel může být vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru, který je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Formuláře posudku o zdravotní způsobilosti:"POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL" - pro žadatele řidičská oprávnění a pro řidiče starší 60 let
"POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL" - pro řidiče z povolání

Formulář
"PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI"


Vyhláška č. 277/2004 Sb. v § 2, odst. 1 stanovuje, že "posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen posudek) vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen řidič) zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen posuzovaná osoba) ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal."

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]