11.23.2010

Postup v daňovém řízení - registrace - zahájení podnikání

22.7.2010, Zdroj: Česká daňová správa

Registrační povinnost upravuje obecně zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).Zvláštní ustanovení upravující registrační povinnost jsou obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (§ 95 a 97 zákona č. 235/2004 Sb.), a v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, (§ 16 odst. 4 zákona č. 16/1993 Sb.). Zvláštní ustanovení vztahující se k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek obsahuje § 10 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 33 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků je právnická nebo fyzická osoba, která získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatně výdělečně činnost, povinna podat do třiceti dnů ode dne, kdy je podle příslušných předpisů oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost nebo začne vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost, přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Registrační povinnost se tedy vztahuje na osoby, které získaly např. živnostenské oprávnění, koncesi, zápis do obchodního rejstříku, osvědčení o zápisu do komory auditorů, advokátů nebo daňových poradců.
Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat.
Osoby, které začaly vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, jsou povinny tuto skutečnost oznámit správci daně do třiceti dnů (§ 33 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků). Jsou to např. fyzické osoby mající příjmy z prodeje zemědělských produktů, příjmy z pronájmu, který není podnikatelskou činností podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a spolupracující osoby, které k těmto činnostem nemají povolení nebo oprávnění. Toto oznámení se podává místně příslušnému správci daně na tiskopise „přihláška k registraci“.

Registrační povinnost nemají osoby:
1. u kterých vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost
2. u kterých je předmětem zdanění jen nemovitost
3. které mají příjmy jen ze závislé činnosti a funkčních požitků
4. které mají jen příjmy, u kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně
5. u kterých dochází ke kumulaci daňových povinností uvedených pod body 1-4

Jakmile dojde ke změně údajů, které daňový subjekt uvedl v rámci registračního řízení, je povinen je správci daně ohlásit do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]