11.12.2010

Kontroly úřadu práce

5.11.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Například na Vsetínsku byla provedena kontrola zaměřená na dodržování pracovněprávních předpisů, konkrétně na nelegální práci, plnění informační povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce a vedení evidence občanů EU a cizinců.
Kontroloři ÚP zkontrolovali při kontrole stavební firmy celkem 7 fyzických osob, které zde konaly práci pro kontrolovaného zaměstnavatele. Se všemi těmito osobami měl kontrolovaný zaměstnavatel řádně sjednaný pracovněprávní vztah. Kromě těchto osob, zaměstnával zaměstnavatel v kontrolovaném období na různých stavbách dalších 38 fyzických osob, s nimiž měl rovněž řádně uzavřeny pracovní smlouvy a v jednom případě dohodu o provedení práce. Provedenou kontrolou však bylo zjištěno a prokázáno porušení zákona o zaměstnanosti, spočívající v tom, že kontrolovaný zaměstnavatel ačkoliv zaměstnává jednoho občana EU, nevede evidenci občanů EU a cizinců tak, jak mu stanovuje ustanovení § 102 odst. 2 zmiňovaného zákona. Na základě této skutečnosti bude s kontrolovaným zaměstnavatelem zahájeno správní řízení o uložení pokuty.
Ještě téhož dne provedli kontroloři ÚP kontrolu jedné provozovny obchodního řetězce, při které zkontrolovali na místě 21 fyzických osob, z toho 2 občany EU, kteří konali práci pro kontrolovaného zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu (kromě těchto osob zaměstnával zaměstnavatel dalších 61 zaměstnanců, z toho 4 občany EU). Při provádění kontroly na místě zjistili kontroloři ještě přítomnost zaměstnanců dalšího zaměstnavatele - hlídací agentury a následně zkontrolovali další 2 osoby (a posléze „papírově“ dalších 8 zaměstnanců). U obou zmiňovaných firem ještě došetřujeme skutkový stav, přesto je již zřejmé, že v případě obchodního řetězce došlo k porušení ustanovení § 87 zákona o zaměstnanosti, neboť si řádně nesplnil informační povinnost vůči ÚP ohledně zaměstnávání občanů EU. V tomto případě bude po ukončení kontroly následovat správní řízení o uložení pokuty.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]