10.04.2010

Zemní práce, daňové náklady a odpočty DPH


Podnětem k provedení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob a DPH za období let 2006 a 2007 u společnosti s ručením omezeným provádějící zemní práce bylo vyhodnocení ukazatelů z informačního systému správce daně (úlohy výběr daňových subjektů ke kontrole) , neboť společnost dlouhodobě vykazovala daňovou ztrátu, rentabilita tržeb tudíž udávala zápornou hodnotu a rozdíly mezi částkami obratu vykázaného v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob a částkami uskutečněných plnění uvedených v daňových přiznáních k DPH za předmětné roky byl neúměrně vysoký.
Společnost vlastními zaměstnanci nedisponovala a zemní práce zajišťovala prostřednictvím subdodavatelů, přičemž tito byli zpravidla tzv. poslední v řetězci firem provádějících práce na dané zakázce. Pochybnosti správce daně o oprávněnosti uplatněných daňových nákladů a odpočtů DPH byly v průběhu kontroly potvrzeny, neboť daňový subjekt k jejich prokázání předložil také faktury (daňové doklady) vystavené nekontaktními subdodavateli. Existenci těchto subdodavatelů a provedení prací prokazoval fakturami, živnostenskými listy, objednávkami, doklady o registrací k DPH, smlouvami o dílo. Úhrady těchto faktur byly uskutečněny výhradě platbami v hotovosti, přičemž kdo, kdy a kde peníze přebíral, si nikdo již nepamatoval. Provedené svědecké výpovědi, pokud k nim vůbec došlo, tj. svědek byl kontaktní a dostavil se, tvrzení jednatele kontrolované společnosti, který se svědeckých výpovědí zásadně nezúčastnil, nepotvrdily. Některé faktury jednatel společnosti nepředložil vůbec, což odůvodnil jejich ztrátou, přičemž o nich účtoval a uplatnil i odpočet DPH. Jelikož v účetních zápisech chyběl údaj o dodavateli, lze se domnívat, že tyto faktury jednatel předložit nechtěl, pokud je vůbec někdy vlastnil.
Po vyhodnocení předložených a navržených důkazních prostředků správce daně došel k závěru, že předložené doklady od subdodavatelů nebyly věrohodné, neodpovídaly skutečnému stavu, zemní práce v nich deklarované se fakticky neuskutečnily a tudíž nemohly být osvědčeny jako důkaz pro uznání daňové účinnosti nákladů a uplatněných odpočtů DPH.
Kontrolovaná společnost vystupovala prakticky pouze jako prostředník, když zemní práce nakoupila a dále prodala, z čehož výsledný zisk je snadno čitelný, proto si zřejmě pořídila faktury, jimiž snížila základ daně z příjmů a současně si polepšila uplatněním odpočtů DPH.
Daňová nekázeň se společnosti nevyplatila, neboť správce daně dodatečně zvýšil základ daně z příjmů o částku přesahující 8 miliónů, snížil ztrátu o více jak 400 tisíc a daň z příjmů právnických osob doměřil v částce téměř 2 milióny korun, neboť společnost neprokázala ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů faktické uskutečnění prací. S obdobným výsledkem ukončil správce daně kontrolu DPH, kdy dodatečně doměřil daň ve výši dosahující 1,5 miliónů korun, neboť společnost porušila ust. § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty a odpočty uplatňovala za účelem získání daňové výhody neoprávněně.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]