10.04.2010

Právnická osoba – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Správce daně provedl daňovou kontrolu roku 2007 a 2008 u daňového subjektu, jehož předmětem podnikání je výroba kosmetických přípravků pro hotely.
Daňový subjekt zaměstnával v kontrolovaných zdaňovacích obdobích pracovníky na základě smluvního vztahu se zahraniční osobou, která jejich práci fakturovala. Daňový subjekt předložil ke kontrole podklady pro fakturaci, které obdržel od svého obchodního partnera společně s fakturou – daňovým dokladem. Daňový subjekt provedené práce účtoval jako služby, neprováděl zdanění ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podklady za jednotlivé měsíce obsahovaly jméno a příjmení pracovníka a počet odpracovaných hodin. Prohlášení k dani ve smyslu § 38k odst. 4 ZDP daňový subjekt neměl.
Jednalo se o činnosti závislé na osobě plátce – daňový subjekt, mající všechny znaky závislé činnosti dle § 6 odst. 1a) ZDP. Poplatník byl při výkonu práce povinen dbát příkazu plátce. Správce daně po zhodnocení všech předložených důkazních prostředků a zjištěných skutečností daňovému subjektu doměřil daň ze závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP, když provedl měsíční propočet záloh dle jednotlivých poplatníků.
Výše doměrku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

r. 2007 244.000,- Kč
r. 2008 453.000,- Kč
Daňová kontrola byla ukončena, doměřená daň byla uhrazena.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]