10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob – zvýšení základu daně


u společnosti s ručením omezeným :
Do daňových nákladů kontrolovaný daňový subjekt zahrnul náklady spojené s prodejem zboží, které prokazatelně vznikly nikoli kontrolovanému daňovému subjektu, ale slovenské společnosti, které správce daně neuznal ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tyto náklady u daňového subjektu jako náklady jím vynaložené na dosažení, zajištění a udržení jeho zdanitelných příjmů a o částku 1,237.346,36 Kč zvýšil kontrolovanému daňovému subjektu za zdaňovací období kalendářní rok 2007 základ daně.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]